W roku 2024 r. terminarz  organizacji egzaminów czeladniczych przedstawia się następująco:

  • 01.02.2024-01.03.2024r. złożenie kompletu dokumentów do egzaminów w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.
  • 01.04.2024r- 30.05.2024r. przeprowadzanie egzaminów czeladniczych.
  • 31.08.2024r. ogłoszenie wyników egzaminów.
  • 09.09.2024r. – 20.09.2024r. odbiór osobisty świadectw czeladniczych.

Kandydat, który złoży prawidłowo przygotowany komplet dokumentów (wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz niezbędnymi załącznikami) i zostanie zarejestrowany w elektronicznym systemie jako osoba dopuszczona do egzaminu, otrzyma wiadomością sms oraz e-mailem potwierdzenie zarejestrowania kandydata do egzaminu.

Ważne!  aby na wnioskach o dopuszczenie do egzaminu były czytelnie wpisane adresy e-mail kandydatów oraz ich numery telefonów.

Przypominamy również, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.051996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r poz. 232 z p. z.) pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników opłaca koszty przeprowadzania egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie oraz może pokryć również koszty egzaminu poprawkowego. Koszt egzaminu czeladniczego w tym roku wynosi 969,46 zł.

Informujemy także pracodawców oraz uczniów o konieczności posiadania odzieży roboczej podczas etapu praktycznego egzaminu (zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w danym zawodzie). Odzież ta jest niezbędna do przystąpienia do etapu praktycznego egzaminu, a brak jej posiadania będzie skutkował nie dopuszczeniem do wykonywania zadań egzaminacyjnych. Ze względu na powagę egzaminów, galowy strój podczas etapu teoretycznego również jest wymagany.

Wnioski na egzamin można pobrać ze strony Cechu: www.cechkonin.pl w zakładce do pobrania lub w biurze Cechu.