S T A T U T

Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

( Tekst ujednolicony)

Konin. dnia 14 października 2021 roku.

 

STATUT

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Cech z zastrzeżeniem postanowień art. 3 ust 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rzemiośle /Dz. U nr 129, poz. 1445/ jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła . Cech jest organizacją pracodawców , która funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców  / Dz. U nr  55 poz. 235 ze zm. /
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r.
  /Dz. U z 2000r. poz. 2159 zwanej dalej ustawą oraz  niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania, o których mowa w ustawach wymienionych w § 1 Cech wykonuje na terenie Powiatu Konińskiego.

§ 3

 1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych w Koninie
 2. Siedzibą Cechu jest miasto Konin, adres siedziby ul. 3 Maja 48.

§ 4

Cech jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Związku Rzemiosła Polskiego.

II. ZADANIA CECHU

§ 5

 1. Zadaniem cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych; postaw zgodnych 
  z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji
  i sądów.

Cech wykonuje zadania terenowej struktury Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

 1. Do zadań cechu należy w szczególności:

1) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,

2) prowadzenie wśród członków pracy społeczno – organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej  oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,

3) współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi,

4) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,

5) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w zakresie ustalonym przez Zarząd,

6) przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań,

7) badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,

8) udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,

9) udzielanie informacji o usługach świadczonych na rzecz członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,

10) rozpatrywanie skarg na działalność członków,

11) popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami  technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,

12) współdziałanie z jednostkami naukowo –badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,

13) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników, między innymi poprzez aktywizację współzawodnictwa, przyznawanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się w osiągnięciach członków i pracowników,

14) propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego oraz nadzór nad procesem szkolenia w ramach uprawnień przekazanych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą,

15) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami branżowymi  w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków oraz organizowania teoretycznej nauki zawodu w celu złożenia egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej  okręgowej komisji egzaminacyjnej  dla pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych  oraz osób pełnoletnich w celu przygotowania zawodowego, wykonywanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia wydanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą,

16) zakładanie i prowadzenie własnych szkół i placówek oświatowych umożliwiających uzyskanie jak najwyższego wykształcenia zawodowego
i ogólnego,

17) organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno – epidemiologicznych,

18) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu, zakładów i członków ich rodzin, także poprzez udzielenie wsparcia finansowego organizacjom prowadzącym działalność w tym zakresie na rzecz członków Cechu i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu,

19) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,

20) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

21) prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na :

– wynajmie lokali i dzierżawie gruntu PKD 68.20.Z ,

– prowadzeniem działalności szkoleniowej w Centrum Kształcenia Zawodowego  PKD 85.59.B

– prowadzeniem  szkół branżowych  PKD 85.23.B, 85.23.D

22) prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej,

23) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkami cechu mogą być:
  1) Na zasadzie dobrowolności rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą, oraz za zgodą zarządu cechu inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami, zatrudniający nie więcej niż 250 pracowników,
  2) Za zgodą zarządu cechu małżonek lub zstępny rzemieślnika, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej
  w zakresie rzemiosła.
 2. Członkami wspierającymi – za zgodą zarządu cechu – mogą być osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą deklarującą pomoc na rzecz cechu
  i wspierające cech w realizacji celów statutowych.
 3. Pracodawca prowadzący działalność spełniający kryteria ustawy u rzemiośle
  z dnia 22 marca 1989 roku z późniejszymi zmianami i zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego na obszarze wskazanym
  w par 2 statutu obowiązany jest uzyskać członkostwo cechu o ile nie jest członkiem izby rzemieślniczej.

§ 7

 1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji.

Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich.

2. Organem uprawniającym do przyjmowania członków jest zarząd.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.                                                          

4. Osoby, które nabyły członkostwo w cechu z mocy ustawy o wykonywaniu
i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. O rzemiośle.

§ 8

 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu  zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia.
 2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

 1. Członkowie mają prawo:
  1) korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w § 5 statutu,
  2) wybierania i wybieralności do organów cechu, z wyjątkiem członków cechu wymienionych w § 6, ust 3 statutu, którzy mają tylko prawo wybierania. Członkowie ci zobowiązani są do opłacania składki w wymiarze ½ składki podstawowej.
  3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności cechu,
  4) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu – dotyczących praw członka – do walnego zgromadzenia.
  5) obecności na obradach organów statutowych przy rozpatrywaniu odwołań  od  stawianych im zarzutów i skarg oraz składania wyjaśnień.
  6)wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń.
  7) uzyskiwania od organów cechu – na walnym zgromadzeniu, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.
 2. Nie ma prawa wybieralności członek cechu, który:
  1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
  2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,
  3) zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa z § 25 ust. 3 statutu.

§ 10

Członkowie cechu obowiązani są:

 1. przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego
 2. stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
 3. regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości.
 4. poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 5. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
 6. rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§ 11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła.

§ 12

Członkostwo w cechu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia,
 2. wykreślenia,
 3. wykluczenia.

§ 13

 1. Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem.  Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
 2. Wystąpienie członka z cechu następuje z datą zaznajomienia Zarządu Cechu
  z pisemnym wypowiedzeniem przynależności członka na najbliższym posiedzeniu Zarządu licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Nie dłużej niż 3 miesiące od daty wypowiedzenia.

§ 14

1. Wykreślenie członka cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu , zgonu  , lub z powodu nie    opłacania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2.  Po trzech miesiącach nieopłacenia składki członkowskiej następuje zawieszenie obsługi administracyjno – biurowej przez biuro Cechu.

§ 15

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje zarząd.

§  16

 1. O wykreśleniu członka cechu biuro cechu obowiązane jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały zarządu oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się. Obowiązek ten  nie dotyczy wykreślenia z powodu zgonu.
 2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 58 statutu.
 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
 5. O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 statutu.
 6. W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia- zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w cechu.

§ 17

 1. Wysokość składki cechowej, ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno- samorządowej cechu i inne jego wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego. O wysokości składki cechowej, cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.
 2. Nieregulowane w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 18

 1. Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność:
  1) „honorowego starszego cechu ” byłym starszym i podstarszym cechu, którzy położyli szczególne zasługi w rozwoju cechu .
  2) „honorowego członka cechu” osobom, które przez ostatnie 12 lat były członkami cechu i nie prowadzą już działalności gospodarczej z powodu przejścia na emeryturę lub rentę oraz innym osobom, które nie spełniają powyższych warunków ale położyły szczególne zasługi w rozwoju rzemiosła.
  3) Osoby posiadające tytuły honorowe i będące czynnymi członkami cechu nie mogą być wybierane na te stanowiska w bieżącej działalności samorządu rzemieślniczego.
 2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych
  i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV. ORGANY CECHU

§ 19

 1. Organami cechu są:
  A) Walne zgromadzenie członków,
  B) Zarząd,
  C) Komisja rewizyjna,
  D) Sąd cechowy.
 2. Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C i D .
 3. Osoba pełniąca funkcje w organach statutowych cechu ma obowiązek przy pełnieniu swojej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych postępować sumiennie i uczciwie. Mandat tej osoby do pełnienia funkcji w organach statutowych Cechu wygasa z datą zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wybory starszego cechu oraz do organów , o których mowa w ust. 1 dokonywane są  w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 6. Za udział w posiedzeniach organów cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia, ich członkowie otrzymują diety w wysokości ustalonej przez zarząd  maksymalnie 10% diety starszego cechu, która nie może być wyższa od najniższego wynagrodzenia. Łączna kwota wypłaconych diet nie może przekraczać w roku 10% przychodu Cechu.

A. Walne zgromadzenie członków

§ 20

Walne zgromadzenie jest najważniejszym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21

     1. Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy:

1)  uchwalenie statutu i jego zmian,      
2)  wybór i odwoływanie starszego cechu , pozostałych członków zarządu, zastępców członków zarządu, przewodniczącego komisji rewizyjnej  oraz pozostałych jej członków i zastępców komisji przewodniczącego sądu cechowego oraz pozostałych jego członków i zastępców członków sądu a także kandydata na delegata na kongres Związku Rzemiosła Polskiego oraz przedstawiciela na walne zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej na okres kadencji pokrywający się z kadencją organów statutowych Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.     
3) określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
4) uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów  finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,
5) rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,     
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,     
8) upoważnienie zarządu do zasięgania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną i naukową,     
9) uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
10)  nadawanie godności honorowego starszego i honorowego członka cechu,   
11) rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu,
12) wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,             
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.
14) uchwalanie skrócenia kadencji wszystkich organów statutowych cechu w przypadku potrzeby zrównania kadencji Cechu, Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.

§ 22

Odwoływanie każdej z osób wybieranych jak w §19 ust 2 przed upływem kadencji może nastąpić przez walne zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych
w głosowaniu tajnym.

§ 23

 1. Jeżeli cech liczy więcej niż 300 członków- walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
 2. Delegatów wybierają sekcje- terenowe na okres kadencji zarządu. Przy liczbie członków cechu >300  wybiera się jednego delegata na 10 członków.
 3. Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.
 4. Na żądanie 1/4 ogółu członków zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24

 1.  Walne zgromadzenie zwoływane jest

1) Przynajmniej raz w roku najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego na podstawie uchwały zarządu przez starszego  cechu lub w jego zastępstwie przez podstarszego cechu 
2) W roku wyborów organów statutowych Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w terminie umożliwiającym dokonanie wyboru przedstawicieli cechu na wybory regionalne .
3) W przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych ograniczających możliwość zgromadzeń walne zgromadzenie musi się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od jego odwołania.    

2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie:         
1) komisji rewizyjnej,
2) izby rzemieślniczej,
3) 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub delegatów. 

3. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4.W przypadkach wskazanych w ust.2 walne zgromadzenie powinno się odbyć z wyjątkiem sytuacji ujętej w ust.4 pkt.3 w ciągu 6-ciu tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków lub delegatów.

§ 25

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i izbę rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
 2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informacje o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu- odpowiednio do porządku obrad- następujących materiałów:
  1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
  2) sprawozdania zarządu,
  3) projektów podstawowych uchwał,
  4) protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia.

Kserokopie sprawozdania z wykonania planu finansowego cechu za rok ubiegły i projektu planu finansowego cechu na rok bieżący przesyła się każdemu członkowi wraz z zawiadomieniem o walnym zgromadzeniu.

3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek- będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.

§26

 1. Walne zgromadzenie otwiera starszy lub podstarszy cechu. Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.

§ 27

 1. Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 części członków cechu lub delegatów, w pierwszym podanym terminie.
 2. W drugim terminie tj. w tym samym dniu o pół godziny później Walne Zgromadzenie członków lub delegatów jest zdolne do podjęcia uchwał bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad  oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
 5. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.
 6. Uchwały walnego zgromadzenia dotyczące zmian statutu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich zarejestrowania przez sąd.

§ 28

 1. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych  członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

B. Zarząd cechu

§ 29

Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30

 1. Zarząd cechu składa się z od 5 do 8 członków wybieranych w proporcji 1  członek   zarządu na 30 członków cechu w tym starszego cechu i dwóch podstarszych. Walne  zgromadzenie wybiera oddzielnie starszego cechu, pozostałych członków zarządu razem.  Warunkiem wyboru jest uzyskanie 50% + 1 głosu. Kandydaci na członków zarządu którzy uzyskali  minimum  50% + 1 głos lecz mniej niż pozostali kandydaci uzyskują status zastępcy członka zarządu.
 2. Zarząd cechu na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 podstarszych.
 3. Kadencja zarządu trwa 4 lata. W przypadku opisanym w §24 ust.1 pkt.3 kadencja może zostać przedłużona do czasu zwołania walnego zgromadzenia.
 4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje także sekcjom terenowym.
 5. Kandydat na starszego cechu powinien posiadać co najmniej 12 letni a na członka zarządu  co najmniej 8 letni okres członkostwa w cechu, a każda z tych kandydatur powinna być uzasadniona przez zgłaszającego.
 6. Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27 ust. 4 statutu.
 7. Na posiedzenia zarządu mogą być zapraszani reprezentanci sekcji terenowych, którzy mają głos doradczy w sprawach będących przedmiotem posiedzenia.

§ 31

W razie ustąpienia, odwołania lub wykreślenia członka zarządu przed upływem kadencji w skład zarządu wchodzi zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równej ilości wg kolejności umieszczenia na liście.

W przypadku ustąpienia, odwołania lub wykreślenia starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go podstarszy wybrany przez zarząd.

W przypadku obniżenia się liczby członków zarządu poniżej 5 osób zostaje zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie i trybie określonym w § 24 ust.4

§ 32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu,  z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

§ 33

 1. Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:
  1) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
  2) gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w § 21,
  3) zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te zgromadzenia,
  4) powoływanie komisji spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu,
  5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,
  6) powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
  7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,
  8) ustalenie regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzenia i regulaminu zakładowego funduszu socjalnego,
  9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.

§ 34

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Dopuszcza się nie zwoływanie posiedzeń zarządu w dwóch miesiącach w roku. W przypadku obowiązywania stanu nadzwyczajnego dopuszcza się możliwość obrad zarządu w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 35

 1. Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy cechu lub podstarszy
 2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
 3. W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura cechu lub upoważniony pracownik biura sporządzający protokół posiedzenia, oraz inne zaproszone przez starszego cechu osoby z głosem doradczym.

§ 36

 1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.

C. Komisja rewizyjna

§ 37

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków  w tym przewodniczącego wybranych przez walne zgromadzenie na czas kadencji zarządu.
  Walne zgromadzenie wybiera osobno przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie nie mniej niż 50%+1 głosu. Kandydaci którzy uzyskali 50%+1 głos ale mniej niż pozostali członkowie komisji uzyskują status zastępcy członka komisji
  Członkowie komisji wybierają z pośród siebie zastępcę przewodniczącego.
  W razie ustąpienia, odwołania lub wykreślenia członka komisji  jego prawa i obowiązki obejmuje zastępca członka komisji w kolejności otrzymanej liczby głosów a w razie równej ilości wg kolejności umieszczenia na liście.
  W przypadku zmniejszenia się liczby członków komisji poniżej 3 osób zostaje zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie i trybie określonym w §24 ust.4

§ 38

 1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
  1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu, z tym że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków cechu- zarządu cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie
  2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach
  3) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności
  4) przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi
  5) wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną

D. Sąd cechowy

§ 39

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40

 1.  Sąd cechowy składa się z 3 członków  w tym przewodniczącego wybranych przez walne zgromadzenie na czas kadencji zarządu. Walne zgromadzenie wybiera osobno przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie nie mniej niż 50%+1 głosu. Kandydaci którzy uzyskali 50%+1 głos ale mniej niż pozostali członkowie sądu uzyskują status zastępcy członka sądu
  Członkowie sądu wybierają z pośród siebie zastępcę przewodniczącego.
  W razie ustąpienia, odwołania lub wykreślenia członka sądu jego prawa i obowiązki obejmuje zastępca członka sądu w kolejności otrzymanej liczby głosów a w razie równej ilości wg kolejności umieszczenia na liście.
  W przypadku zmniejszenia się liczby członków sądu poniżej 3 osób zostaje zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie i trybie określonym w §24 ust.4
 2. Sąd cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego.
 3. W razie ustąpienia lub odwołania członka sądu przed upływem kadencji do sądu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej liczby głosów a w razie równości głosów . Według kolejności umieszczenia na liście.

§ 41

 1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 42

 1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
  1) upomnienie
  2) naganę
  3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres 1 roku,
  4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 4 lat
  5) wykluczenie.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy sąd cechowy może- niezależnie od orzeczenia kary- zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
 3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadna, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zlecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43

 1. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny
  w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
 2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
  1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone  prawomocnym orzeczeniem sądu,
  2) umyślne działanie na szkodę cechu,
  3) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
  4) naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania  rzemiosła.

§ 44

 1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
 2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

§ 46

 1. W cechu mogą być powoływane sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne zgromadzenie mogą powoływać sekcje wskazane w § 23.
 2. Członkowie cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.
 3. Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.
 4. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.
 5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć
  w posiedzeniach zarządu cechu z głosem doradczym.
 6. Do zadań sekcji należy:
  1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia  prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych rzemiosła,
  2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki, kwalifikacji  zawodowych oraz doskonalenie umiejętności mistrzów szkolących,
  3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub  zawodu,
  4) nadzór nad procesem nauczania zawodu oraz pomoc nowo otwartym zakładom rzemieślniczym,
  5) wnioskowanie za pośrednictwem zarządu cechu o powołanie bądź odwołanie członka komisji egzaminacyjnej.
 7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego cechu.
 8. Sekcje nie mają uprawnień występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają zarządowi cechu.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 47

 1. Dla wykonywania zadań cechu zarząd może powołać komisje w tym komisję skarg i wniosków.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
 3. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.

§ 48

 1. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
 2. Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 49

Do zadań komisji ds. skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności cechu.

§ 50

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 51

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy , w tym pochodzące z działalności gospodarczej Cechu, które w całości są przeznaczone na realizację celów statutowych.
 2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez walne zgromadzenie cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.     
3. Zasady gospodarki finansowej cechu uchwala walne zgromadzenie upoważniając Zarząd do realizacji tych zasad.

§ 52

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo – organizacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego .

VIII. BIURO CECHU

§ 53

 1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów statutowych cechu zapewnia ich obsługę protokolarną oraz  czuwa nad wykonywaniem uchwał organów statutowych cechu.
2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.     
3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu  mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien  wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
4. Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
5 Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.
6 Kierownik biura zawiesza obsługę członka cechu po okresie 3 miesięcy nieopłacenia składek.

§ 54

 1. Kierownikiem biura cechu powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz 4 lata praktyki lub średnie i 8 lat praktyki w kierowaniu zespołami pracowniczymi.
 2. W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić  kierownika biura cechu od warunku posiadania praktyki jak w ust.1.
 3. Kierownik biura wybierany jest przez zarząd cechu w drodze konkursu.
 4. Przy wyborze kierownika biura zarząd powinien preferować wykształcenie prawnicze, ekonomiczne oraz znajomość problematyki rzemieślniczej i języków obcych.

§ 55

Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Cech Rzemiosł Różnych w Koninie działający przez swoje statutowe organy, w których imieniu stosunki z zakresu prawa pracy wykonuje kierownik biura oraz reprezentuje pracodawcę przed pracownikami.

IX. REPREZENTACJA CECHU

§ 56

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego lub podstarszego cechu oraz kierownika biura cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 57

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają starszy lub podstarszy cechu łącznie z kierownikiem biura cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura cechu.
 2. Zarząd cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 58

 1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego  zgromadzenia.
 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
 3. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.
 4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XI. LIKWIDACJA CECHU

§ 59

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością 3/4 głosów przy zaistnieniu warunków uniemożliwiających jego dalsze funkcjonowanie.
 2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1 określa zasadę i tryb postępowania likwidacyjnego i wskazuje inną organizację rzemiosła, lub fundację  działającą na rzecz byłych członków cechu lub działającą w zakresie szkolnictwa zawodowego w rzemiośle, która przejmuje majątek likwidowanego cechu.

§ 60

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.