Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie zarejestrowany jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Konina.

Celem działalności Centrum jest umożliwienie rozwoju osobistego, zdobywanie  wiedzy, kształtowanie umiejętności, rozwoju uzdolnień i kwalifikacji w szczególności  z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Centrum umożliwia uzyskanie  i uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 Do zadań Centrum należą:

a) organizacja zajęć w systemie stacjonarnym, zaocznym lub w systemie łączącym wymienione formy, korzystając również z e-  learningu;

b) organizacja kursów, szkoleń oraz innych form kształcenia;

c)  zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy;

d) stosowanie w procesie kształcenia nowatorskich metod oraz technik multimedialnych.

Specjalizujemy się w :

a) szeroko rozumianych kursach z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników młodocianych oraz osób dorosłych; 

b)  kursach pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Program kursu zatwierdzony jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;

c) szkoleniach z teorii zawodowej dla osób dorosłych bezrobotnych oraz dla uczniów młodocianych.

Centrum w swojej ofercie proponuje również szkolenia tematyczne przy współudziale pracowników Urzędu Skarbowego w Koninie, Państwowej Inspekcji Pracy, oraz innych partnerów.

Kierunki nauczania w tym kursy ogólne i zawodowe, studia podyplomowe itp.
L.p.NazwaLiczba godzinCykl naukiUzyskane kwalifikacje (jeśli dotyczy)Cena brutto (jeśli dotyczy)
1Kurs Pedagogiczny  dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu48 godzinSystem stacjonarny i Samokształcenie kierowaneKwalifikacje pedagogiczne Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.650,00 zł
2Kurs dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami16 godz.System stacjonarny lub Samokształcenie kierowaneOpanowanie wiedzy  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawcy i innych osób kierujących pracownikami.180,00 zł
3Kurs bhp dla osób na stanowisku administracyjno- biurowym8 godz.System stacjonarny lub Samokształcenie kierowaneOpanowanie wiedzy  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnym stanowisku pracy.50,00 zł
4Kurs bhp dla osób na stanowisku robotniczym8 godz.System stacjonarnyOpanowanie wiedzy  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnym stanowisku pracy.50,00 zł
5Kurs dla osób przygotowujących się do egzaminu czeladniczego  30 godz.System stacjonarny 

Podanie na kurs bhp

Podanie na kurs pedagogiczny

Klauzula informacyjna CKZCRR w Koninie