W S K A Ź N I K I , S T A W K I

  I.   Skala podatkowa od VII. 2022 rok

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
Do 85.528 zł12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600
Od 85.528 zł10 800 zł +32% nadwyżki ponad 120 000 zł
Powyżej 1 000 000 zł10 800 zł +32% nadwyżki ponad 120 000 zł + dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln z podstawy

II. Wynagrodzenie pracowników młodocianych w m-cu XII.2022r.,I, II. 2023r

         I rok nauki wynagrodzenia(5%) brutto   324,03 zł 

        II rok nauki wynagrodzenia (6%) brutto   388,84 zł

       III rok nauki wynagrodzenia(7%) brutto    453,65 zł

   przyuczenie wynagrodzenia(4%) brutto 259,23 zł 

 III. Wysokość zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674zł  lub 764 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) netto.     

WyszczególnienieKwota
(miesięcznie)
Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia         95,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia       124,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia         135,00 zł

Świadczenia rodzinne 2022. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 12 000 zł na dziecko będzie należało się rodzinie na każde drugie i kolejne dziecko od 12 do 36 miesiąca życia. Na konto może wpłynąć 1000 zł co miesiąc przez rok lub 500 zł co miesiąc przez dwa lata. To decyzja rodziców.

IV. Wysokość odsetek od  zaległości podatkowych

Podstawowe odsetki od zaległości podatkowych stosuje się na podstawie art. 56 Ordynacji podatkowej.

Odsetki16,50 %
Odsetki obniżone 50%8,25%
Odsetki podwyższone 150%24,75%
Obowiązują od08.09.2022r.

V. Wysokość odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe standardowe wynoszą 10,25 %
Za opóźnienie 12,25% rocznie .

VI. Stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Stawka  za 1 km przebiegu  ustalona została w następujących wysokościach:

 • dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do  900 cm3 – 0,5214 zł*
 • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 m3 – 0,8358 zł
 • dla  motocykli – 0,2302 zł
 • dla motorowerów – 0,1382 zł


VII. Diety krajowe

–  dieta – 38 zł,

– ryczałt za noclegi 57 zł,

–  ryczałt na dojazdy 7,60 zł.

VIII. Składka na ubezpieczenia społeczne w 2022r.

Minimalne składki  dla prowadzących działalność gospodarczą
i osób współpracujących przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym osób prowadzących działalność:

 • ubezpieczenie emerytalne 693,58 zł ( tj.19,52%),
 • ubezpieczenie rentowe      284,26 zł  (tj. 8%),
 • ubezpieczenie chorobowe   87,05 zł  (tj.2,45%),

ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z 29 listopada 2002 r. (Dz. U nr 203, poz.1720),

składka na Fundusz Pracy 87,05 zł (tj. 2,45%).
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą według obowiązujących przepisów w zależności od formy opodatkowania.

IX. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenie  urlopowe

 W 2022 r. wysokość świadczenia urlopowego oraz odpis na zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych wynosi:

 • pracownicy pełnozatrudnieni / 37,5%   / – 1662,97 zł
 • – pracownicy młodociani  I rok nauki  / 5%/ 221,73 zł,
 • II rok nauki / 6%/  –   266,07 zł , 
 • III rok nauki / 7%/     –   310,42 zł

Z zakładowego funduszu socjalnego korzystają pracownicy wg obowiązującego w zakładzie regulaminu opracowanego zgodnie z ustawą. Natomiast świadczenia urlopowe należy wypłacić pracownikom  w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego trwającego co  najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.  Od wypłaty świadczenia urlopowego nie nalicza się składek na  ubezpieczenie społeczne. Należy natomiast potrącić zaliczkę  na podatek dochodowy / druki do wypłaty świadczenie urlopowego w biurze Cechu. Przypominamy o wprowadzonych zmianach w korzystaniu przez pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

X.   Fundusz Pracy

Od dnia 1 stycznia 1999 r. obowiązuje stawka w wysokości 2,45%.

XI.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Od  1 stycznia 2006r. składka wynosi 0,10% wynagrodzenia stanowiącego podstawę  jego naliczenia.

XII. Wyliczenia podatkowo-składkowe

Wynagrodzenie za styczeń 2022r. (przychód pracownika) 3010 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne 13,71% z podstawy 3010 zł = 412,68 zł.

Podstawa wymianu na ubezpieczenie zdrowotne 2 597,32 zł (3010 zł – 412,68 zł= 2597,32 zł.) Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% 233,76 zł ( 2597,32 x9%) Koszt uzyskania przychodów 250 zł.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (zaokrąglenia do 1 zł) 2 347 zł

wyliczenie: przychód – ubezpieczenie społeczne – koszty ( 3010 -412,68 zł – 250 zł = 2347,32 zł) Kwota zmniejszająca podatek ( 5100zł/12 m-cy) 425 zł

Zaliczka na podatek dochodowy 0,00 zł ( 2347×17%=398,99 zł – 425 zł z ulgą) do wypłaty dla pracownika netto 2363,56 zł ( przychód- ubezpieczenie społeczne- ubezpieczenie zdrowotne – podatek)

3010 zł- 412,68 zł-233,76 zł-0 zł =2363,56 zł

XIII. Kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną

Od 1 lipca 2022 roku płatnicy, obliczając zaliczkę na podatek od dochodów ( przychodów) osób zatrudnionych, powinni stosować kwotę zmniejszającą miesięczne zaliczki podatkowe w wysokości 300 zł ( zamiast 425 zł)

XIV.  Kwota dochodu, której przekroczenie powoduje powstanie  obowiązku   podatkowego  w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022r.         

Kwota dochodu wolna od podatku  30 000 zł

Wypłaty z tytułu umów zlecenia                                        

 Od wypłaty z tytułu umów zlecenia do kwoty 200 zł  pobierany jest  podatek  zryczałtowany w wysokości  12 %, bez uwzględnienia kosztów  uzyskania przychodu. Nie odlicza się też kwoty na ubezpieczenia zdrowotne.

XV.Zasiłek dla bezrobotnych

okres obowiązywania:  od  01.06.2022r.

w okresie pierwszych 90 dni: 1304,10 zł

w kolejnych dniach: 1024,10 zł

Są to kwoty brutto. Nie w każdym przypadku bezrobotny otrzymuje 100% zasiłku. Jeżeli ma mniej niż 5 lat stażu pracy, to wypłaca się zasiłek obniżony do 80% ( 1043,28 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni i 819,28 zł brutto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Podwyższony do 120% zasiłek przysługuje bezrobotnemu , którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat. Obecnie jest to kwota 1564,91 zł brutto w okresie pierwszych trzech miesięcy i 1228,91 zł brutto w okresie pozostałych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

XVI. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

WyszczególnienieMiesięcznie (w zł) po  zmianach
Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości250 zł
Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcy300 zł

XVII. Emerytury i renty

Wysokość kwot powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń. Kwota przychodu równa:

 1/ 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi:

– od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.    – 4 309,40 zł 

2/ 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi:

– od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.     – 8 003,20 zł              

 XVIII.  Współczynnik  ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2022 r

 Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wynosi      

w 2022 r. – 20,92.    

Współczynnik urlopowy oblicza się w celu ustalenia ekwiwalentu  pieniężnego należnego pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ustala się go odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

XIX. Minimalne wynagrodzenie miesięczne .    

Od 01 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 3 490 zł brutto. Od 01 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców  wynosi 22,80 zł brutto.