I. W S K A Ź N I K I , S T A W K I

     Skala podatkowa na 2021  rok

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
Do 85.52817% minus kwota zmniejszająca podatek 
Ponad 85.52814.539 zł76 gr +32% nadwyżki ponad 85.528

II. Wynagrodzenie pracowników młodocianych w m-cu XII 2021 r., I, II 2022r

         I rok nauki wynagr. brutto    282,87 zł 

        II rok nauki wynagr. brutto    339,44 zł

       III rok nauki wynagr. brutto   396,01 zł

   przyuczenie    wynagr. brutto    226,29 zł 

 III. Wysokość zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674zł  lub 764 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) netto.     

WyszczególnienieKwota
(miesięcznie)
Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia         95,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia       124,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia         135,00 zł

Świadczenia rodzinne 2022. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Nowością w 2022 roku będzie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 12 tysięcy na dziecko będzie należało się rodzinie na każde drugie i kolejne dziecko od 12. do 36. miesiąca życia. Na konto może wpłynąć 1000 zł co miesiąc przez rok lub 500 zł co miesiąc przez dwa lata. To decyzja rodziców.

IV. Wysokość odsetek od  zaległości podatkowych

Wysokość odsetek za zwłokę podatkową wynosi równowartość dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2%, nie mniej jednak niż 8%. To stawka podstawowa. Ważne! Odsetki za zwłokę ustala się oddzielnie od każdej zaległości podatkowej.  W przypadku spełnienia dwóch warunków: złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Można zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej. Obowiązuje jednak w określonych okolicznościach. Nie można jej stosować „po czasie” .

V. Wysokość odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe od 09 maja 2021 r. wynoszą 7,25 %
za opóźnienie w  stosunku rocznym  art.481 §2 K.c.

VI. Stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Stawka  za 1 km przebiegu  ustalona została w następujących wysokościach:

 • dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do  900 cm3 – 0,5214 zł*
 • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 m3 – 0,8358 zł
 • dla  motocykli – 0,2302 zł
 • dla motorowerów – 0,1382 zł


VII. Diety krajowe

–  dieta – 30 zł,

– ryczałt za noclegi 45 zł,

–  ryczałt na dojazdy 6 zł.

VIII. Składka na ubezpieczenia społeczne w 2021r.

Minimalne składki  dla prowadzących działalność gospodarczą
i osób współpracujących przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym osób prowadzących działalność:

 • ubezpieczenie emerytalne 615,93 zł ( tj.19,52%),
 • ubezpieczenie rentowe      252,43 zł  (tj. 8%),
 • ubezpieczenie chorobowe   77,31 zł  (tj.2,45%),

ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z 29 listopada 2002 r. (Dz. U nr 203, poz.1720),

składka na Fundusz Pracy 77,31 zł (tj. 2,45%).

Podstawa  wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących nie może być niższa niż 4242,38 zł.

– składka  a ubezpieczenie zdrowotne – 381,81 zł ( 9%)
– składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku – 328,78   (7,75%).

IX. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenie  urlopowe

 W 2021 r. wysokość świadczenia urlopowego oraz odpis na zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych wynosi:

 • pracownicy pełnozatrudnieni / 37,5%   / – 1550,30 zł
 • – pracownicy młodociani  I rok nauki  / 5%/ 206,70zł,
 • II rok nauki / 6%/  –   248,04 zł , 
 • III rok nauki / 7%/     –   289,38 zł

Z zakładowego funduszu socjalnego korzystają pracownicy wg obowiązującego w zakładzie regulaminu opracowanego zgodnie z ustawą. Natomiast świadczenia urlopowe należy wypłacić pracownikom  w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego trwającego co  najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.  Od wypłaty świadczenia urlopowego nie nalicza się składek na  ubezpieczenie społeczne. Należy natomiast potrącić zaliczkę  na podatek dochodowy / druki do wypłaty świadczenie urlopowego w biurze Cechu. Przypominamy o wprowadzonych zmianach w korzystaniu przez pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

X.   Fundusz Pracy

Od dnia 1 stycznia 1999 r. obowiązuje stawka w wysokości 2,45%.

XI.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Od  1 stycznia 2006r. składka wynosi 0,10% wynagrodzenia stanowiącego podstawę  jego naliczenia.

XII. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od minimalnego wynagrodzenia  wynoszącego 2800 zł.

1/ dla pracowników miejscowych zaliczka  minus składka na  ubezpieczenie  zdrowotne 7,75%(187,25zł) = 137 zł do odprowadzenia

 2/ dla pracowników zamiejscowych zaliczka  minus składka na  ubezpieczenie zdrowotne 7,75%(187,25zł) = 129  zł do odprowadzenia. Od 1 01. 2006 r. kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych.

XIII. Kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną

Od X 2019 roku kwota zmniejszająca zaliczkę  wynosi  miesięcznie : 43,76zł, rocznie  525,12 zł

XIV.  Kwota dochodu, której przekroczenie powoduje powstanie  obowiązku   podatkowego  w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r.         

Kwota dochodu wolna od podatku  8000 zł  Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od  osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2016 r.,  poz. 1926 z późn. zm.)

Wypłaty z tytułu umów zlecenia                                        

 Od wypłaty z tytułu umów zlecenia do kwoty 200 zł  pobierany jest  podatek  zryczałtowany w wysokości  18 %, bez pomniejszania o koszty  uzyskania przychodu. Od umów zlecenia z  pracownikiem firmy pobierany jest  podatek  zryczałtowany w wysokości  17 %,

XV.Zasiłek dla bezrobotnych

okres obowiązywania:  od  2021r.

Prawo do zasiłku przyznane po 31.12.2009r.

w okresie pierwszych 90 dni: 80% – 992,64 zł, 100% – 1240,80 zł, 120% – 1489,00 zł

w kolejnych dniach: 80% – 779,52 zł, 100% – 974,40 zł, 120% – 1169,30 zł

Zasiłek dla bezrobotnych w przypadku, gdy został przyznany do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi od 1 września 2020 r. 690,90 zł.

XVI. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

WyszczególnienieMiesięcznie (w zł) po  zmianach
Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości250 zł
Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcy300 zł

XVII. Emerytury i renty

Kwota przychodu równa:

 1/ 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi:

– od 1grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.    – 3 960,20 zł 

2/ 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi:

– od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.     – 7 354,50 zł              

 XVIII.  Współczynnik  ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy     w 2022 r

 Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wynosi   21     

W 2022 r. wynosi 20,92.    

Współczynnik urlopowy oblicza się w celu ustalenia ekwiwalentu  pieniężnego należnego pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ustala się go odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

XIX. Minimalne wynagrodzenie miesięczne .    

Od 01 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 2800 zł brutto. Od 01 stycznia 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców  wynosi 18,30 zł brutto.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. wynosić będzie 3010 zł. Minimalna stawka godzinowa w roku 2022r. wynosić będzie 19,70 zł.