KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA, EDYCJA 2022

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów młodocianych Branżowych Szkół Zawodowych  odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle a także zintegrowanie uczniów
z organizacją cechową.

Tematyka Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie,( Kodeks Pracy: Dział 2,7,9,10), ergonomii, psychologii pracy, podstawowe zagadnienia ppoż. oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują  nagrody .