KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów młodocianych Branżowych Szkół Zawodowych  odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle a także zintegrowanie uczniów
z organizacją cechową.

Tematyka Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny  pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują  nagrody .