Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, którzy rozpoczynają naukę w Branżowej Szkole I Stopnia od 01.09.2021r. będziemy spisywać w Biurze Cechu w terminie od 09.08.2021r. do 31.08.2021r.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę:

  1. Dane osobowe pracownika młodocianego;
  2. Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o zdolności/braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu;
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – kserokopia;
  4. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat (w danym roku kalendarzowym), a chce podjąć naukę zawodu, wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje pracownik młodociany/uczeń, rodzic/opiekun prawny oraz pracodawca.