Od stycznia 2022 r. obowiązują przepisy podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Nowe regulacje dotyczą wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Kwota zmniejszająca podatek – oświadczenie PIT-2

Kwota wolna od podatku wzrosła z 43,76 zł na 425 zł. Pracownicy, którzy oprócz zatrudnienia na umowę o pracę, osiągają dochody z działalności gospodarczej, są zatrudnieni również w innym zakładzie pracy lub osiągają inne dochody (np. dochody z emerytury lub renty) powinni poinformować pracodawcę o nie stosowaniu PIT-2 lub wskazać jedynego pracodawcę.

Zastosowanie ulgi zmniejszającej podatek w zakładzie pracy pomimo zatrudnienia w innym zakładzie lub przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub osiągającą dochody z emerytury lub renty i inne dochody zawarte w PIT 2 mogą skutkować niedopłatą podatku już od rozliczenia rocznego za 2022 rok w wysokości 5 100,00 zł.

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej będzie stosowana przez pracodawcę automatycznie. Pracodawca przy wyliczeniu kwoty przychodu będzie uwzględniał wyłącznie wynagrodzenia rozliczane i wypłacane pracownikowi przez siebie w ujęciu miesięcznym. Jeśli w danym miesiącu przychód nie jest mniejszy niż 5701 zł i nie jest większy niż 11 141 zł przy obliczaniu zostanie zastosowana ulga dla klasy średniej. Pracownicy mogą złożyć u pracodawcy wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a i 2b ustawy o PIT. Gdyby okazało się, że ulga jednak się należała to będzie można z niej skorzystać w zeznaniu rocznym. Trzeba pamiętać, że z ulgi dla klasy średniej wyłączone są zasiłki chorobowe oraz przychody z umów zlecenia i umów o dzieło.

Jeśli nie zostanie złożony wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej a pracownik nie osiągnie lub przekroczy przychód w ujęciu rocznym (min 68 412 zł do max 133 692 zł), który uprawnia do ulgi to w rozliczeniu rocznym może nastąpić niedopłata podatku dochodowego.

Koszty uzyskania przychodu w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł lub 300 zł miesięcznie, może złożyć pracodawcy na piśmie wniosek o niestosowanie tych kosztów. Ma to znaczenie m.in. dla podatników uzyskujących przychody z kilku stosunków pracy.

Zmiany w rozliczeniu PIT przez rodziców samotnie wychowujących dzieci

W ramach Polskiego ładu zmienią się zasady rozliczania deklaracji PIT. Ustawodawca zlikwidował możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego z samotnie wychowywanym dzieckiem. W rozliczeniu rocznym osoby samotnie wychowujące dziecko będą mogły odliczyć od podatku kwotę 1 500 zł. Zmiana będzie stosowana w rozliczeniach składanych za 2022 r., czyli tych które podatnicy złożą w 2023  r.

Nowe zwolnienia podatkowe dla określonych grup podatników – kiedy złożyć oświadczenie

Polski ład przewiduje zwolnienia z opłacania podatku dla:

Emerytów  i osób nabywających prawo do renty rodzinnej, preferencja dotyczy osób w wieku 60 lat (kobieta) oraz 65 lat (mężczyzn), którzy nabyli uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej ale nie pobierają tych świadczeń i pracują. W takiej sytuacji zwolniony z opłacania podatku będzie przychód do 85 528 zł. Warunkiem zwolnienia z podatku jest złożenie pracodawcy wniosku, w którym pracownik potwierdzi nabycie uprawnień do zwolnienia z podatku. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. W sytuacji kiedy pracownik nie złoży wniosku pracodawcy uzyska zwrot potrąconego podatku po złożeniu zeznania rocznego.

Rodzin wielodzietnych (ulga dla rodzin 4+ i więcej) – w ramach Polskiego ładu ustawodawca od stycznia 2022 r. wprowadza ulgę dla rodzin wielodzietnych, z ulgi będzie można skorzystać pod warunkiem złożenia pracodawcy oświadczenia przez rodzica (opiekuna prawnego 4 dzieci i więcej) o prawie do zwolnienia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenie jest niezbędne do skorzystania z ulgi. Od daty złożenia wniosku pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na podatek. Zwolniony do podatku będzie przychód do 85 528 zł każdego z rodziców.

Mając na uwadze wszystkie opisane zmiany, warto złożyć na czas oświadczenia i dopełnić formalności tak by wynagrodzenie było naliczane w sposób właściwy i nie powodowało potrzeby dopłacania podatku w 2023 r.

Pracownik samodzielnie ocenia swoją sytuację w ujęciu rocznym i indywidualnie decyduje o wyborze oświadczeń dotyczących opisanych zmian podatkowych ponosząc odpowiedzialność za złożone pracodawcy oświadczenia, na podstawie których pracodawca dokona miesięcznych naliczeń wynagrodzenia w 2022 r.

<a href=”https://pl.freepik.com/zdjecia/biznes”>Biznes zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>