Oferta szkoleń BHPzdjcie kurs pedagogicznyCentrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie organizuje cyklicznie Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu oraz szkolenia z dziedziny BHP.

 

Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

 Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności.

Adresaci: w kursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane poniższą tematyką, w szczególności: pracownicy lub właściciele zakładów prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, opiekunowie praktyk zawodowych, wykładowcy prowadzący wykłady np. z dziedziny bhp.

 Czas trwania i sposób organizacji kursu: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391)  Kurs obejmuje 48 godzin  w tym : zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki- łącznie 40 godzin oraz umiejątności dydaktyczne - 8 godzin 

Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje oraz umiejętności dydaktyczne:

1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy - łącznie 5 godzin.
2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor - osoba ucząca się - łącznie 8 godzin
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu - łącznie 27 godzin
4. Umiejętności dydaktyczne - 8 godzin ( czyli praktyki metodyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).

Osoba kończąca kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznegow formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. , poz. 652).

Program Kursu został zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty decyzją nr. WNS.5633.16.2020


KOSZT: 600 złotych.

pdf ikona  Podanie na Kurs Pedagogiczny

pdf ikona Klauzula Informacyjna

 

__________________________________________________________________________________________

 

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, pozycja 1860) organizuje:


Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służb bezpieczeństwa i higieny pracy w formie samokształcenia kierowanego lub stacjonarnie.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art.237 par.1 Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, w formie samokształcenia kierowanego lub stacjonarnie.

Szkolenie jest przeznaczone dla:
- pracodawców,

- osób kierujących pracownikami (mistrzów, kierowników, brygadzistów).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie obejmuje 16 godz. i winno być aktualizowane co pięć lat.

 

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowisku robotniczym w formie instruktażu.

Szkolenie obejmuje 8 godz. i winno być aktualizowane co trzy lata.

 

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowisku administracyjnym w formie samokształcenia kierowanego lub stacjonarnie.

Szkolenie obejmuje 8 godz. i winno być aktualizowane co pięć lat.


Wszystkie szkolenia bhp kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie programu szkolenia przez uczestników oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

pdf ikona  Podanie na kurs bhp

pdf ikona Klauzula Informacyjna