Zasięg i działania

Cech Rzemiosł Różnych w Koninie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle znowelizowanej ustawą z dnia 6.09.2001 r. oraz na podstawie Statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie w dniu 1 lipca 1999r, który określa podstawowe zadania Cechu wobec swoich członków, wobec organów administracji , sądów i innych instytucji.

Cech zrzesza członków z terenu 13 gmin powiatu konińskiego. Cech jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Związku Rzemiosła Polskiego. Siedzibą Cechu jest miasto Konin ul. 3 Maja 48 .