PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół
I stopnia będących młodocianymi pracownikami

 

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje,
że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie
do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników:

"Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów
branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają
obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy,
przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od
zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych
przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy".

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy
uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi
umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

Źródło: MEN