PUBLIKACJA ZRP DOT. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I KWALIFIKACJI W RZEMIOŚLE

 KSZTACENIE 2012 JPGA

Publikacja wydana przez Związek Rzemiosła Polskiego zaadresowana jest do pracodawców, a zwłaszcza do potencjalnych uczniów i ich rodziców, podkreślając istotne znaczenie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i wykorzystania osobistego talentu. W opracowaniu publikacji zaprezentowane jest szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje.

W opracowaniu podkreślona jest istota szkolnictwa zawodowego oraz jego wkład w rozwój gospodarczy społeczeństwa w ujęciu mikro i makro. Podjęte są także wątki historyczne dla pokazania, że szkolnictwo zawodowe to sukces rzemiosła i jego zasługi, niemal tysiącletnie doświadczenie i umiejętność dostosowywania się do zmian.

Zachęcamy do lektury:

 https://zrp.pl/wp-content/uploads/2021/01/OSTATECZNA_Rzemioslo_29-12.pdf

PONOWNIE RUSZYŁY EGZAMINY CZELADNICZE, MISTRZOWSKIE I SPRAWDZAJĄCE

 

 

info5
Od dnia 18 stycznia 2021r Komisje Egzaminacyjne Wielkopolskiej Izby Rzemieślnicze w Poznaniu wznowiły przeprowadzanie  egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających. 
 
Egzaminy będą odbywały się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w lipcu 2020r.
 
Regulamin bezpieczeństwa organizacji egzaminów w okresie pandemii covid-19 znajduje się w biurze Pełnomocnika Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, ul. 3Maja 48, 62-500 Konin , II piętro.
 
 

PRACOWNICY MŁODOCIANI WRACAJĄ NA PRAKTYKI

 

koronawirus

 

Już od 30 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. 
Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza wyjątkami.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

 

KOMUNIKAT W SPR. ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

koronawirus

Informujemy, iż w okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia
będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Poniżej pełna treść komunikatu:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

WPIS DYPLOMÓW I ZAŚWIADCZEŃ DO CEIDG

 

ceidgOd 1 października 2020 r. zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanych przez Izbę Rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez Izby Rzemieślnicze:

1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrzowskiego/czeladniczego są już przedsiębiorcami:

 • dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,
 • przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,
 • Izba Rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG.

2. W przypadku osób, które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 r. i prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG:

 • informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest przekazywana przez Izbę Rzemieślniczą wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie informacji do wpisu w CEIDG,
 • Izba weryfikuje wniosek w terminie 14 dni od dnia wpływu,
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji Izba Rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG,
 • Izba może wnioskodawcę zawiadomić o konieczności uzupełnienia wniosku, określając termin jego uzupełnienia,
 • wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania,
 • w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Izba informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania danych do CEIDG,
 • wniosek składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wniosek

 

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

informację o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:

 https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx 

 

Wpis do CEIDG informacji o uzyskanym dyplomie mistrzowskim lub świadectwie czeladniczym to dodatkowy atut dla każdego przedsiębiorcy, który chce pokazać, że jest rzemieślnikiem. Rzemieślnik jest kojarzony z świadczeniem usług rzetelnie, w trosce  o wysoką jakość i zadowolenie wymagającego klienta. Wpis będzie zatem ułatwiał budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako firmy wiarygodnej i świadczącej usługi na bardzo wysokim poziomie. Z kolei potencjalnemu klientowi da możliwość sprawdzenia firm i wybrania usługodawcy z kwalifikacjami kojarzonego z jakością i oryginalnymi, niepowtarzalnymi produktami.

 Jest to bardzo istotne działanie dla naszej organizacji ze względu na możliwość formalnego ukazania pracodawców – rzemieślników i wyróżnienia ich na tle wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce. Obecnie tylko Izby Rzemieślnicze zamieszczają informacje o nadanych w rzemiośle kwalifikacjach zawodowych. Warto skorzystać z tego przywileju i ukazać potencjał rzemiosła.

Gorąco zachęcamy do składania wniosków!

SKŁADKI IX-XI.2020r.

Składki IX-XI.2020r.skadki IX-XI.20

PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół
I stopnia będących młodocianymi pracownikami

 

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje,
że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie
do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników:

"Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów
branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają
obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy,
przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od
zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych
przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy".

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy
uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi
umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

Źródło: MEN

SKŁADKI VI-VIII.2020r.

 

 
skadki VI-VIII.2020

KURS PEDAGOGICZNY, START 16.06.2020r.

kurs pedagogiczny

ZMIANA CZASOWEGO OGRANICZENIA 04.06.2020 r.

koronawirus

W dniu 04.06.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 990),:

 w §1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1)      użyte w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2a i 2b, w § 3 w pkt 2a–6, w § 3a w ust. 1 i 3–4 oraz w § 4a wyrazy „7 czerwca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „28 czerwca 2020 r.”;

W związku z czym uczniowie klas pierwszych i drugich są ustawowo zwolnieni na razie z obowiązku świadczenia pracy do 28 czerwca 2020 roku.

 

KOMUNIKAT W SPR. UCZNIÓW MŁODOCIANYCH 29.05.2020 r.

koronawirus

Komunikat WIR w sprawie uczniów młodocianych

WYTYCZNE DLA ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH 14.05.2020r.

noyczki2

 

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wytyczne dla salonów fryzjerskich, które wznawiają działalność 

w poniedziałek 18 maja. Zasady zostały opracowane wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Właściciele salonów fryzjerskich, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom, powinni:

 • przyjmować klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych.
  Poczekalnie są wyłączone z użytku;
 • przy wykonywaniu usługi nosić maseczki i rękawiczki;
 • poinformować swoich klientów o zakazie używania, a także wyjmowania telefonów komórkowych;
 • sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnie dotykowe na stanowisku, na którym przebywał klient,
  narzędzia, urządzenia, a także inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki,
  uchwyty, oparcie krzeseł itp.).

Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii
SARS-CoV-2

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów salonu fryzjerskiego.
 2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników przez klientów oraz inne osoby spoza salonu,
  np.  dostawców, czy przypadkowych, niezweryfikowanych klientów.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie salonu w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się zakażenia.
 4. Działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
 5. Zapoznanie pracowników z  organizacją salonu fryzjerskiego i organizacją pracy.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w salonie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Szczegółowe i obszerne wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju po rozwinięciu
ww kategorii.

Eksperci ministerstwa są dostępni pod numerami telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84 pozycja 3.

Materiały

Instrukcja mycia rąk
Instrukcja dezynfekcji rąk
Pawidłowe zdejmowanie maseczki
Prawidłowe zdejmowanie rękawiczek

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

CO MOŻNA ZROBIĆ W PRZYPADKU ZALEGŁOŚCI W ZUS

koronawirus Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Jak skorzystać z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej? 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 20.04.2020r.

 

koronawirusInformujemy, iż Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 kwietnia 2020 r. podpisał Ustawę z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (opublikowaną w dniu 20.04.2010 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 695).  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2020 r. 

 

 

Ustawa zawiera dwa ważne uregulowania związane z młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu praktycznej nauki zawodu:

1.    art. 73, pkt. 57 – do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dodano art. 15 zm mówiący o tym iż pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2.   art. 73, pkt. 65w art. 31zo ustawy wymienionej w pkt. 1 dotyczącym zwolnienia płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia ubezpieczonych dodano pkt. 6 mówiący o tym iż do liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się ubezpieczonych będących młodocianymi pracownikami.

Ważne uregulowania zawarte w Ustawie z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dotyczą /w nawiasie podano artykuł ustawy z dnia 2 marca 2020 r., którego dotyczą zmiany/:

1.    art. 73 pkt. 20 - świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy /art. 15g ustawy/:

  -    rozszerzenie kręgu podmiotów mogących się ubiegać o te świadczenia m. in. o organizacje pozarządowe,

 -   świadczenia będą przysługiwały przez 3 miesiące nie od daty złożenia wniosku, ale od miesiąca złożenia wniosku.

2.    art. 73 pkt. 34 - świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych /art. 15zq ustawy/:

-     zlikwidowano dla prowadzących działalność gospodarczą oraz mających zawieszoną działalność gospodarczą limit obrotów, którego przekroczenie uniemożliwiało skorzystanie ze świadczenia,

-     możliwością skorzystania ze świadczenia objęto również osoby na umowach cywilnoprawnych zawartych przed 1 kwietnia 2020 r.,

-     świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie,

-     świadczenie postojowe dla opodatkowanych w formie kart podatkowej i zwolnionych z podatku od towarów i usług wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego za 2020r. nie więcej niż trzykrotnie,

-      każde kolejne świadczenie będzie wypłacane po złożeniu oświadczenia, że sytuacja wykazana we wniosku nie uległa poprawie.

3.    art.73 pkt. 38 - dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń i składek zus od tych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników /art. 15zzb/:

-      świadczenia będą przysługiwały przez 3 miesiące nie od daty złożenia wniosku, ale od miesiąca złożenia wniosku,

-      przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

4.   art.73 pkt 39 - dofinansowanie przez starostę części kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorcy – osobie fizycznej nie zatrudniającej pracowników /art.15zzc ustawy/:

-      świadczenia będą przysługiwały przez 3 miesiące nie od daty złożenia wniosku, ale od miesiąca złożenia wniosku,

-      przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

5.    art. 73 pkt. 40 - przyznanie przez starostę pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy /art.15zzd ustawy/:

-     mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę nie musi składać oświadczenia o stanie zatrudnienia, pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z zatrudnieniem lub bez zatrudnienia,

-     pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,

-     przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

6.    art.73 pkt. 65 i 67 - zwolnienie płatników składek z obowiązku zapłaty nieopłaconych składek na zus, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP, na FGŚP /art. 31zo ustawy/:

-     rozszerzono zwolnienie dla płatników składek zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych, dla tej grupy płatników zwolnienie przysługuje w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec-maj,

-     wprowadzono możliwość ubiegania się o zwolnienie również dla płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego 2020 r. a przed 1 kwietnia br.,

-     płatnikom składek będącym osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia prowadzącym działalność przed 1 kwietnia 2020 r. /było przed 1 lutego 2020 r./ umożliwiono również skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia,

-      przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

7.    art. 73 pkt. 42 - zgodnie z art. 15zzf2 ustawy podmiot, któremu udzielono pożyczki w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy, absolwenta poszukującego pracy, pożyczki na uruchomienie działalności, z powodu COVID-19 może złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z którym zawarł umowę pożyczki, o zmianę niektórych warunków tej umowy dotyczących np. zawieszenia spłaty rat, wydłużenia karencji, obniżenia oprocentowania, skrócenia okresu prowadzenia działalności na otwarcie której otrzymał wsparcie z FP.

8.    art.73 pkt. 25 - w przypadku zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej /art. 15p ustawy/ rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tej ustawy. Zgodnie z tą ustawą organizacjami pozarządowymi są niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

wielkanocne-kartkiDrogie Koleżanki i Koledzy!

Niespodziewanie znaleźliśmy się w sytuacji, do której nikt z nas nie był przygotowany. Z dnia na dzień przyszłość naszych zakładów, naszych pracowników, ale też wielu z nas stanęła pod znakiem zapytania.

Dotąd utwierdzano nas w przekonaniu, że sytuacja naszej gospodarki jest stabilna, bardzo dobra. Że stać nas na rozbudowany program socjalny a i tak budżet na nowy rok będzie zrównoważony. Chwalono się spadkiem bezrobocia, ale też narzucano nam skokowe podwyżki minimalnych wynagrodzeń aby zwiększyć przychody z podatków. Wydawano pieniądze na szereg niepotrzebnych rzeczy , a rezultacie okazało się, że w zderzeniu z epidemią Państwo nie jest przygotowane na takie wsparcie gospodarki, które może pomóc jej przetrwać sytuację kryzysową.

Co gorsza obecna sytuacja nie jest też zwykłym kryzysem gospodarczym, ale poważnym zagrożeniem życia. Wszyscy obserwujemy zmagania służby zdrowia ze skutkami epidemii. Widzimy jej niedoinwestowanie . Poddajemy się ograniczeniom w naszym życiu, aby ochronić się przed zarażeniem.

Ale musimy także myśleć o tym, jak przetrwać ten czas w naszych zakładach i co będzie po tym, kiedy stan zagrożenia minie. W jakiej kondycji będziemy i czy szybko wrócimy do stanu sprzed epidemii.

Podejmujemy w związku z tym działania, które naszym zdaniem mogą nam bieżące funkcjonowanie choć trochę ułatwić. Jako pierwsi zwróciliśmy uwagę przewodniczącego sejmowej komisji do spraw rzemiosła o konieczności wyłączenia pracowników młodocianych ze stanu zatrudnienia uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS. Nasze uwagi zostały uwzględnione w pierwotnym projekcie ustawy antykryzysowej, niestety w jej uchwalonym kształcie zostały pominięte. Obecnie temat został podjęty przez Zarząd Związku Rzemiosła i przedłożony
w formie poprawki do ustawy.

Wystosowaliśmy apel do władz samorządowych o zaniechanie poboru, lub obniżenie wysokości podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie tylko jego rozłożenie na raty. Taką możliwość daje ustawa antykryzysowa i uważamy, że szczególnie wobec tych naszych członków, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia działalności, lub u których wystąpił drastyczny spadek przychodów musi to zostać zrobione.

Zwiększenie pomocy dla mikro przedsiębiorstw wobec tego, co zaproponowano nam dotychczas jest niezbędnym warunkiem ich przetrwania. W przeciwnym wypadku nie da się zahamować redukcji zatrudnienia i zawieszania, bądź likwidowania działalności. I oby rządzący wreszcie zajęli się tym na poważnie, a nie bawili się w uprawianie polityki.

Zachęcamy Was też do wszelkich działań, jak na przykład zaliczkowe sprzedawanie przyszłych usług mogących - choć w małym stopniu - przynieść w obecnym czasie jakiś przychód.

Liczymy także na zrozumienie iż wobec zagrożenia, w trosce o Wasze zdrowie, ale także pracownic Biura Cechu musieliśmy wprowadzić pewne ograniczenia w jego funkcjonowaniu. Mimo to na bieżąco będziemy śledzić wszystkie, nowe rozwiązania jakie zaproponują nam rządzący i będziemy
o tym Państwa informować na bieżąco.

W takiej atmosferze liczymy dni do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Będą one zupełnie inne niż te, do których przywykliśmy. Nie popadajmy jednak w zły nastrój, a główne przesłanie tych Świąt
o tym, że wszystko się może odrodzić niech będzie dla nas nadzieją na lepsze jutro.

Z okazji Świąt pragniemy nasze życzenia - kierowane do Was w sposób wyjątkowy, bo nie za pośrednictwem Informatora Cechowego, którego wydanie przesunęliśmy na czas późniejszy -ograniczyć do jednego: bądźcie zdrowi Wy, Wasze rodziny, pracownicy i uczniowie. Dbajcie
o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i pamiętajcie, że po ustaniu epidemii będziemy musieli wrócić do normalności. Oby było do czego wracać i oby jak najszybciej.

                                                                                                            

W imieniu Zarządu Cechu

                                                                                                                Marek Skoraszewski

                                                                                                                                     Starszy Cechu

 

PISMO KOMENDANTA OHP W SPR. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

koronawirusPISMO KOMENDANTA OHP W SPR. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

„NIE POZWOLĘ CI SIĘ ZAMKNĄĆ" – wspieramy mikroprzedsiębiorców

ulotka wesprzyj rzemielnika„Nie pozwolę ci się zamknąć” – wspieramy mikroprzedsiębiorców

Chcesz pomóc sklepom, warsztatom, zakładom, pracowniom w twojej okolicy? Martwisz się, że nie będą w stanie przetrwać kwarantanny? Dołącz do kampanii „Nie pozwolę ci się zamknąć”.

Obecny kryzys wywołany przez koronawirusa uderzy w pierwszej kolejności w najmniejszych przedsiębiorców. Grozi im zamknięcie zakładów i redukcja etatów. Właśnie teraz kluczowe jest solidarnościowe działanie. Możesz dołączyć do akcji przekazując wybranym przez siebie zakładom zaliczkę na poczet przyszłej usługi oraz zachęcając do udziału w akcji w mediach społecznościowych. Inicjatorem kampanii jest Krajowa Izba Gospodarcza.

W ramach akcji „Nie pozwolę ci się zamknąć” wystarczy przekazać właścicielowi swojego ulubionego salonu fryzjerskiego, kosmetyczce, cukierni itp. wsparcie finansowe w postaci zaliczki. Wpłacona dziś kwota pomoże mu pokryć bieżące koszty działalności, natomiast realizacja usługi nastąpi, gdy stan epidemii zostanie oficjalnie zniesiony i przywrócone zostanie pełne funkcjonowanie punktów usługowo-handlowych.

Cała akcja opiera się na wzajemnym zaufaniu i kontakcie klienta i mikroprzedsiębiorcy. Nie pośredniczymy w jej relacji.

O AKCJI

Akcja Krajowej Izby Gospodarczej pod hasłem „Nie pozwolę Ci się zamknąć” opiera się na systemie zaliczek na poczet usług i produktów zakupionych w przyszłości. Wychodzi naprzeciw najbardziej narażonej grupie – mikroprzedsiębiorców.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

Udział w akcji jest bardzo prosty. Poniżej znajdziesz instrukcje, co trzeba zrobić:

Jesteś klientem?

 1. Zgłoś się do lokalnego przedsiębiorcy, z usług którego korzystasz.
  To może być Twoja ulubiona cukiernia, fryzjer, kosmetyczka w Twoim mieście.
 2. Zaproponuj zaliczkę na rzecz usług/towarów, które chcesz zakupić w przyszłości.
  Twoje wsparcie pozwoli małym przedsiębiorcom na przetrwanie kryzysu – zapłacenie czynszu, zapłacenie ZUS, zapłacenie części pensji pracownika.
 3. Pobierz paragon lub fakturę zaliczkową. W przyszłości będzie to podstawa do odebrania usługi lub produktu!

Jesteś przedsiębiorcą?

 1. Zachęcaj stałych klientów do udziału w akcji.
 2. Pobierz plakat i powieś go w swojej firmie w widocznym miejscu.
 3. Wydaj paragon lub fakturę zaliczkową. W przyszłości będzie to podstawa do odebrania przez Klienta usługi lub produktu!
  Poniżej znajduje się regulamin wraz z instrukcją, jak wprowadzić zaliczkę na kasę fiskalną lub wystawić fakturę zaliczkową.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin akcji i informacje dla uczestników – pobierz pdf
Plakat A3 czarny – pobierz pdf
Plakat A4 czarny – pobierz pdf
Ulotka A5 czarna – pobierz pdf

Plakat A3 biały – pobierz pdf
Plakat A4 biały – pobierz pdf
Ulotka A5 biała – pobierz pdf

MŁODOCIANI - PANDEMIA 01.04.2020r

koronawirusZwiązek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów informację 
„WYJĄTKOWE POSTĘPOWANIE WOBEC MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW  W OKRESIE
PANDEMII”, którą  przesyłamy w załączniku.
 

W opracowaniu podniesione zostały kwestie:

  * Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo;

* Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób odnotowywania nieobecności;
* Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy   z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  
 
 
w Dzienniku Ustaw z 2020 r., poz. 568 opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw.

NOWE OGRANICZENIA OD 1.04.2020r.

koronawirus

Od 1 kwietnia 2020r. wchodzą nowe ograniczenia
w walce z koronawirusem.

 

 

-  zamknięcie wszystkich punktów kosmetycznych i fryzjerskich

- między 10 a 12 w sklepach i aptekach tylko osoby starsze - powyżej 65 roku życia,

- osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko
z osobą dorosłą,

- limit ograniczeń w sklepie - maksymalnie 3 osoby na jedną kasę,

- obowiązkowe rękawiczki jednorazowe w sklepach,

- w placówkach pocztowych do dwóch osób na 1 okienko,

- 3 osoby do jednego straganu na targowiskach,

- zakaz dostępu do wypożyczalni rowerów,

- zamknięcie dostępu do parków, plaż, miejsc rekreacji,

- sklepy budowlane zamknięte w weekendy,

- zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych,

- rozszerzona kwarantanna,

- odwołane wszelkie zabiegi sanatoryjne,
- limit miejsc dla pasażerów u przewoźników prywatnych, bardziej restrykcyjne kontrole,

- w miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezynfekcji,

- w przestrzeni publicznej musi być zachowany dystans dwa metry .

 

SKŁADKI III, IV, V. 2020r.

składki III,IV,V. 2020r.

skadki III-V. 2020

KOMUNIKAT 25.03.2020r.

info3

Od 25 marca 2020 r.  zmieniają się przepisy, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Wynika z nich m.in.

- W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

- Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

- Wprowadzone zostały zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

- Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

W załączeniu przesyłamy materiały wraz z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

KOMUNIKAT 16.03.2020r.

info3Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Iinformujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

WAŻNY KOMUNIKAT !!! 12.03.2020r.

info3W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Zamiast osobistej wizyty , prosimy członków Cechu, rodziców oraz uczniów o kontakt telefoniczny 63 246-70-72 lub elektroniczny   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

W terminie od 13 do 25 marca 2020 roku biuro Cechu będzie prowadziło jednoosobowy dyżur.

Jednocześnie apelujemy do pracodawców, aby w okresie czasowego zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach, nie prowadzili zajęć praktycznych w zakładach.  Ryzyko zagrożenia koronawirusem znacznie wzrosło a za bezpieczeństwo i zdrowie w zakładach pracy odpowiadają pracodawcy. 

KOMUNIKAT W SPRAWIE UCZNIÓW MŁODOCIANYCH

info5Uwaga młodociani pracownicy.Informacja na dzień 12.03.2020r.


Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych  

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczenia pracy przez młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami w okresie zawieszenia zajęć m.in. w szkołach zawodowych, gdzie realizują obowiązek dokształcania teoretycznego, spowodowanego działaniami w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa - Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko:

 • do rzemieślniczego przygotowania zawodowego (art. 206 ustawy  Kodeks pracy) mają zastosowanie przepisy art. 190-205 Kodeksu pracy, co oznacza, że pracownik młodociany w stosunku do pracodawcy nie jest uczniem lecz pracownikiem, a zakład pracy nie jest traktowany co do zasady jako placówka oświatowa;
 • umowa o pracę określa sposób dokształcania teoretycznego (art. 195 § 1 pkt 3 Kp), przy czym obowiązek w tym zakresie może być realizowany także w formach pozaszkolnych (art. 197 Kp.),
 • pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się (art. 198 Kp).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli zajęcia szkolne zostają odwołane, pracownik młodociany powinien świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, z zachowaniem wymagań dotyczących m. in. czasu pracy pracowników młodocianych.

Jednocześnie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony jest Komunikat, w którym są 2 punkty dotyczące pracowników młodocianych:

„ …uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników…”

Przedstawione stanowisko, przygotowane z udziałem prawnika, wynika wprost z zasad prawnych, jednakże ZRP dodatkowo wystąpił z zapytaniem do Głównej Inspekcji Pracy i po uzyskaniu ewentualnie dodatkowych informacji bezzwłocznie je do Państwa prześlemy.

Przekazując powyższe, należy podkreślić wyjątkowość i nadzwyczajność okoliczności (zagrożenie) co skłania do podejmowania indywidualnych decyzji, które leżą w gestii pracodawcy.

źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA 2020

 

Plakat - kwdur 2020 na stron 

 pdf ikona Formularz zgłoszeniowy

pdf ikona Klauzula informacyjna

pdf ikona Zgoda na przetwarzanie danych

pdf ikonaOświadczenie do Zgody na przetwarzanie danych

SZKOLENIE KASY REJESTRUJĄCE

info5

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat: „ Kasy rejestrujące-teraźniejszość i przyszłość ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących” , które odbędzie się w dniu 06 marca 2020 o godz.: 10:00 do 14;00 w sali nr 22, w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu , przy ul. Niepodległości 2. Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistów  krajowej administracji skarbowej. Więcej infoemacji można uzyskać w biurze Cechu.

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

info5pdf ikonaInformacja Głównego Inspektora Sanitarnego

SPOTKANIE OPŁATKOWE Z SENIORAMI RZEMIOSŁA I.2020

Spotkanie opatkowe I. 2020r

Święto Trzech Króli, które obchodzone jest 6 stycznia to bardzo uroczysty dzień w kalendarzu konińskiego rzemiosła. Jest to spotkanie opłatkowe przy wigilijnym stole z senioramiy rzemiosła, członkami zarządu Cechu oraz pracownikami biura. W tym roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Cechu, do grona Honorowych Członków dołączyli Krzysztof Gruszczyński, Mieczysław Woźniak oraz Marian Woźniak.

Goście przyjęli życzenia na nadchodzący nowy rok od starszego Cechu Marka Skoraszewskiego a także modlitwę za rzemiosło, zdrowie i jedność od proboszcza konińskiej fary Tomasza Michalskiego.

BIESZCZADY, CZĘSTOCHOWA 25-28.06.2020

Plakat-bieszczady 25-28.2020

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

kartka cech 1

OŚWIADCZENIE MINISTRA KLIMATU 19.12.2019r

BDO grafika-1W załączeniu przesyłamy oświadczenie Ministra Klimatu nt.  Rejestru BDO.

pdf ikona Oświadczenie Ministra Klimatu

WAŻNE. ELEKTRONICZNY REJESTR ODPADAMI. BDO

 

 

 

 

 

info5

WAŻNE!!!  WPIS DO REJESTRU BDO

 

Źródło Instytut Ochrony Środowiska

 

Więcej informacji na stronie: 

   https://bdo.mos.gov.pl/ 

 

Sprawdź czy musisz się zarejestrować w BDO:    https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ 

 

wniosek BDO

BEZPŁATNE UZYSKANIE STATUSU RZEMIEŚLNIKA

UZUPEŁNIENIE STATUSU RZEMIEŚLNIKAUzupenienie kwalifikacji2019

TO BYŁ POCZĄTEK I ZAKOŃCZENIE.....

07Wydarzenie , które łączy początek i zakończenie nauki zawodu w rzemiośle tj. Pasowanie na Uczniów Rzemiosła oraz Wyzwoliny Czeladnicze miało miejsce 19 października 2019r. w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Koninie.

W auli, wśród zaproszonych przedstawicieli miejskiego i gminnego samorządu , dyrektorów szkół, kierowników praktyk, nauczycieli oraz rodziców spotkali się Pierwszoklasiści z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowej Szkoły I Stopnia aby złożyć ślubowanie na sztandar oraz tegoroczni absolwenci konińskich szkół branżowych, którzy z wyróżnieniem zakończyli trzyletni okres nauki i po zdanym egzaminie czeladniczym na ocenę bardzo dobrą otrzymali ozdobne świadectwa czeladnicze.

Troje z absolwentów Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej nagrodzonych zostało przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie wartościowymi upominkami.

Wśród wyróżnionych mistrzów szkolących , którzy otrzymali dyplomy z podziękowaniami za trud włożony w przekazywanie wiedzy i umiejętności, przygotowując przyszłych fachowców w danej dziedzinie znaleźli się rzemieślnicy szkolący w zawodach:

 Cukiernik: Jadwiga Janiak, Zdzisław Pietrzak,
Elektromechanik poj. samochodowych: Sebastian Masłowski, Piotr Zawistowski;
Fryzjer: Aneta Swędrzyńska, Anna Martynowicz;
Mechanik poj. samochodowych: Marcin Krzyżostaniak; 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: Andrzej Strużyński;
Ślusarz: Mirosław Kapera, Piotr Hodlik;
Kucharz: Roman Karaszewski.

 

 

 

 

 

WYJAZD DO TEATRU

Plakat MoCarta 2019

120- LECIE ZAKŁADU FOTOGRAFICZNEGO

 

02W dniu 05 października 2019r.  reprezentacja Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Waldemar Lachowicz- podstarszy , Lidia Lorencka - kierownik biura Cechu uczestniczyli w uroczystości z okazji 120-lecia istnienia zakładu fotograficznego Pęcherscy,Holas,Sypniewscy.

Na wstępie odsłonięta i poświęcona została pamiątkowa tablica przytwierdzona na głównej ścianie zakładu fotograficznego przy ul. 3 Maja 23A, po wspólnym zdjęciu zaproszeni goście przenieśli się do Auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia, gdzie senior rodu Sypniewskich pan Wojciech wygłosił prelekcję na temat historii zakładu począwszy od roku 1898.

Wśród zaproszonych gości dostrzec można było : Prezydenta miasta Konina Piotra Korytkowskiego, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Jerzego Bartnika, Honorowego Seniora Rzemiosła Leszka Franciszka Wieczorkiewicza z synem oraz członków Cechu : Zbyszka Gościńskiego, Marka Tomaszewskiego , Elżbietę Tomaszewską.

 

 

NOC ZAWODOWCÓW

noc zawodowcw01W dniu 04 października 2019 roku przedstawiciel Cechu - kierownik biura Lidia Lorencka uczestniczyła w II edycji Nocy Zawodowców. Przedsięwzięcie to promujące także zawody rzemieślnicze , zorganizowane zostało przez Centrum Wsparcia Rzemiosła i Kształcenia Dualnego w Koninie a odbyło się w murach Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Wśród wielu wystaw, stoisko pracy stolarza zaprezentowali uczniowie Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej – Branżowej Szkoły I Stopnia . Chłopacy reprezentowali również swoich mistrzów szkolących – pracodawców z branży stolarskiej : Romana Wronkowskiego z Konina , Michała Borowskiego z Brzeźna oraz Piotra Kowalskiego ze Smolnika.

 

 

 

SKŁADKI IX-IX.2019 r.

 składki IX-XIskadki IX-XI.201919.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019

inauguracja roku szkolnego 2019Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Branżowej Szkole I Stopnia odbyła się w pierwszy poniedziałek po wakacjach tj. 2 września.
W wydarzeniu tym ze strony Cechu tj. organu prowadzącego szkołę udział wzięli starszy wraz z podstarszymi , członkowie zarządu oraz kierownik biura. Placówka uruchomiła łącznie 5 klas pierwszych. Po gimnazjum 2 klasy wielozawodowe oraz po szkole podstawowej 3 klasy. Na ponad 350 spisanych wszystkich umów o praktyczną naukę zawodu z pracownikami młodocianymi w Cechu, Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa przyjęła 152 uczniów !!! . Jesteśmy liderem wśród konińskich szkół branżowych.. Aktualnie w placówce uczy się w trzech rocznikach łącznie 310 uczniów.

Niższe rachunki za prąd. Ostatni dzwonek na złożenie oświadczenia


info5

 

Zamrożenie rachunków za energię elektryczną do końca 2019 roku - to główne założenie tak zwanej ustawy o cenach prądu. By jednak z niego skorzystać, mikro- i małe firmy, szpitale czy jednostki sektora finansów publicznych muszą złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Trzeba się spieszyć, bo termin na to upływa 27 lipca 2019 roku. Odbiorcy indywidualni nie muszą tego robić.

 Ustawa o cenach prądu.

 Obowiązek złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej wprowadziła tak zwana ustawa o cenach prądu, która zakłada zamrożenie stawek - na poziomie z 2018 roku - przez cały 2019 rok. Weszła ona w życie 29 czerwca br.

Zgodnie z ustawą wysokość rachunków pozostanie bez zmian dla gospodarstw domowych,  mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na przykład Lasów Państwowych.

Według szacunków Ministerstwa Energii, dzięki nowym przepisom 98 procent odbiorców energii elektrycznej zostanie ochronione przed wzrostami cen prądu w ciągu całego 2019 roku. Jest jednak jeden warunek.

Oświadczenie odbiorcy końcowego.

 Powyżsi odbiorcy - za wyjątkiem grupy taryfowej G, do której zalicza się gospodarstwa domowe - muszą składać oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawowych: w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.

Co ważne, pismo należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego (na przykład PGE, Tauron, Energa, Enea) do 27 lipca 2019 roku.

Jak wskazało Ministerstwo Energii, będzie to podstawą uprawnienia do korzystania z obniżonych cen z dnia 30 czerwca 2018 roku w drugim półroczu 2019 roku.

Wprowadzenie procedury składania oświadczenia stało się niezbędne ze względu na zmiany, jakie zaszły dla średnich i dużych przedsiębiorstw od 1 lipca. Od tego dnia przedsiębiorstwa obrotu nie mają już bowiem obowiązku oferowania dla tych podmiotów cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 roku.

Dlatego, jak uzasadniał wcześniej resort energii, "z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają wiedzy, czy dany odbiorca jest na przykład małym przedsiębiorstwem lub dużym przedsiębiorstwem, wymagane jest zastosowanie oświadczenia".

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 Pomoc de minimis.

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw nowelizacja wprowadziła możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej kupionej i zużytej w drugiej połowie 2019 roku ilości energii w ramach dozwolonej przepisami Unii Europejskiej pomocy publicznej de minimis. Pomoc ta jest ograniczona do 200 tysięcy euro w ciągu trzech lat podatkowych.

Spółki obrotu, czyli sprzedawcy energii, którzy po 1 lipca dostarczają energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogły ubiegać się o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano 23 lipca w Dzienniku Ustaw. Wejdzie ono w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

 

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

 

pdf ikonaDruk oświadczenia

 

  

 

RZEMIOSŁO NA JASNEJ GÓRZE

pielgrzymka2019BTradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca odbyła się Pielgrzymka Rzemiosła na Jasnej Górze. Na doroczne - XXXVIII już spotkanie - przyjechali przedstawiciele władz Związku Rzemiosła Polskiego, Izb Rzemieślniczych, starszyzna cechowa, rzemieślnicy i pracownicy rzemiosła wraz z rodzinami, duszpasterze i kapelani. Konińskie rzemiosło reprezentowało 35 osób. W drodze powrotnej Cech ufundował pielgrzymom obiad.

pielgrzymka2019A  pielgrzymka2019

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU 2019

01W dniu 8 czerwca 2019r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu. Zgodnie z porządkiem obrad członkowie  zatwierdzili sprawozdania zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego , przyjęli sprawozdanie finansowe a wypracowaną nadwyżkę z roku 2018 przeznaczyli na podwyższenie funduszu cechowego.

W tym roku na wniosek zarządu Cechu za pracę na rzecz rzemiosła uhonorowanie zostali :   Platynowym  Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego „ Roman Szwemer; Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „ Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” Krystyna Frątczak, Dariusz Kwiatkowski; Srebrnym  Medalem im. Jana Kilińskiego „ Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” Tadeusz Guźniczak; Złotą Odznaką  „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Sylwia Frantczak, Zbigniew Gościński i Marek Bidziński a Srebrną Odznaką  „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Mariusz Kaczmarek, Grzegorz Karnafel, Andrzej Król i  Władysław Kurtyka.

 Niestety Kapituła Konkursu o tytuł Rzemieślnika Roku2018- Ziemi Konińskiej w tym roku nie wyróżniła żadnego rzemieślnika.

 

Po obradach członkowie Cechu oraz goście przenieśli się na zielony plac Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej - Branżowej Szkoły I St. na piknik integracyjny połączony z Dniem Dziecka. 

 

 

 

 

           

VI.2019 -V EDYCJA KURSU PEDAGOGICZNEGO

 

 ogoszenie kurs pedagogiczny VI.2019

 

 

 

PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA 30.06.2019r.

 

 

pielgrzymka 2019aZapraszamy serdecznie członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie na XXXVIII Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Pielgrzymka odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 roku. Jak co roku transport zapewnia Cech Rzemiosł Różnych w Koninie . Zapisy przyjmujemy w Biurze , ul. 3 Maja 48 lub pod numerem telefonu  63 246-70-72.

Ilość miejsc w autokarze ograniczona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf ikona Formularz zgłoszeniowy

pdf ikona Klauzula informacyjna

pdf ikona Zgoda na przetwarzanie danych

 pdf ikonaOświadczenie do Zgody na przetwarzanie danych

KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA2019

Plakat - konkurs wiedzy dla rzemiosa - Cech 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf ikona Formularz zgłoszeniowy

pdf ikona Klauzula informacyjna

pdf ikona Zgoda na przetwarzanie danych

 pdf ikonaOświadczenie do Zgody na przetwarzanie danych

DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO

Szczegóły w załącznikudyur1 jpg 

OPŁATEK Z SENIORAMI RZEMIOSŁA 2019

 opatek z seniorami 2019A

UROCZYSTOŚĆ WYZWOLIN CZELADNICZYCH I ŚLUBOWANIA KLAS I

18Uroczysty charakter miało wydarzenie "Wyzwolin Czeladniczych" i Pasowania na Uczniów Rzemiosła klas I Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie- Branżowej Szkoły I Stopnia , które odbyło się 20 października w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej. Najlepsi absolwenci wszystkich szkół zawodowych w regionie konińskim otrzymali ozdobne świadectwa czeladnicze oraz upominki ufundowane przez Cechy z Konina i Turku. Dodatkowo dwoje najlepszych uczniów z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej C.R.R. - Branżowej Szkoły I St. otrzymali nagrody ufundowane i wręczone przez prezesa Konińskiej Izby Gospodarczej pana Romana Byczyka oraz Starszego Cechu pana Marka Skoraszewskiego reprezentującego Zarząd Cechu.
W drugiej części uroczystości, symbolicznego aktu pasowania na uczniów klas I "Szablą Kilińskiego" - najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym - dokonała Starszyzna Cechowa. Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Rzemieślniczej. Swoim występem wpasowali się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zdjęcia: Foto Sypniewscy.

 

 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE PODPISANE

 1. wskm porozumienieW dniu 17.10.2018 w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wielkopolską Izbą Gospodarczą reprezentowaną przez Wojciecha Kruka a przedstawicielami organizacji przedsiębiorców sprawie współpracy w zakresie rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.


Porozumienie podpisali:
1. Wojciech Kruk - Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
2. Lidia Lorencka - Cech Rzemiosł Różnych w Koninie
3. Roman Byczyk - Konińska Izba Gospodarcza
4. Marek Sawicki - Turecka Izba Gospodarcza
5. Marek Waszkowiak - Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
6. Janusz Stankiewicz - Związek Pracodawców Sektora Usług Publicznych OPK.


Koordynatorem projektu w regionie konińskim został Dariusz Wilczewski - mediator sądowy.

BIAŁA NIEDZIELA

 

infopoint-casertaZAPRASZAMY WSZYSTKIE NASZE CZŁONKINIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH ORAZ OSOBY POWIĄZANE Z KONIŃSKIM RZEMIOSŁEM NA PIERWSZĄ BIAŁĄ NIEDZIELĘ BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PIERSI.

Szczegóły w załączniku.

 

pdf ikona BIAŁA NIEDZIELA