Aktualności

Oferty pracy
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
PUBLIKACJA ZRP DOT. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I KWALIFIKACJI W RZEMIOŚLE

PUBLIKACJA ZRP DOT. KSZTAŁCENIA ZAWODOWE…

Utworzono: wtorek, 19 styczeń 2021

  Publikacja wydana przez Związek Rzemiosła Polskiego zaadresowana jest do pracodawców, a zwłaszcza do potencjalnych uczniów i ich rodziców, podkreślając istotne znaczenie...

Read more
PONOWNIE RUSZYŁY EGZAMINY CZELADNICZE, MISTRZOWSKIE I SPRAWDZAJĄCE

PONOWNIE RUSZYŁY EGZAMINY CZELADNICZE, M…

Utworzono: poniedziałek, 18 styczeń 2021

    Od dnia 18 stycznia 2021r Komisje Egzaminacyjne Wielkopolskiej Izby Rzemieślnicze w Poznaniu wznowiły przeprowadzanie  egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających.    Egzaminy będą...

Read more
PRACOWNICY MŁODOCIANI WRACAJĄ NA PRAKTYKI

PRACOWNICY MŁODOCIANI WRACAJĄ NA PRAKTYK…

Utworzono: środa, 25 listopad 2020

    Już od 30 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile...

Read more
KOMUNIKAT W SPR. ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

KOMUNIKAT W SPR. ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Utworzono: piątek, 23 październik 2020

Informujemy, iż w okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopniabędący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z...

Read more
WPIS DYPLOMÓW I ZAŚWIADCZEŃ DO CEIDG

WPIS DYPLOMÓW I ZAŚWIADCZEŃ DO CEIDG

Utworzono: poniedziałek, 05 październik 2020

  Od 1 października 2020 r. zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o...

Read more
SKŁADKI IX-XI.2020r.

SKŁADKI IX-XI.2020r.

Utworzono: środa, 16 wrzesień 2020

Składki IX-XI.2020r.

Read more

Wskażniki, stawki

 Wynagrodzenie pracowników młodocianych w miesiącach : IX-XI 2020 r.

  I rok nauki wynagr. brutto 251,22 zł 
 II rok nauki wynagr. brutto 301,47 zł 
III rok nauki wynagr. brutto 3351,71 zł

przyuczenie wynagr.brutto: 200,98 zł

 

 II. Skala podatkowa na rok 2020.

 

 Podstawa obliczenia podatku w złotych 

 Do 85 528 Podatek wynosi  17% minus kwota zmniejszająca podatek

 85.528 Podatek wynosi  14.539 zł 76 gr. + 32 % nadwyżki ponad 85.528 zł.

 Od 01 października 2019r. stawka podatku PIT wynosi 17% 

 

 

III. Wysokość zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674zł lub 764 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) .
Wysokość zasiłku rodzinnego:
- 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia
18 roku życia;
- 135zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Dodatki do zasiłku rodzinnego
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 400zł miesięcznie.
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie
samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka (jeżeli drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany) a także osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice nie żyją.
Wysokość dodatku to 170zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł jednak nie więcej niż 160zł na wszystkie dzieci.
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce, ojcu, faktycznemu lub prawnemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 80zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. Istnieje także możliwość ubiegania się o zwiększenie kwoty tego dodatku o kwotę 100zł na dziecko, na które przyznany jest ustawowy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
- z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku to 60zł na dziecko do 5 roku życia lub 80zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na dziecko
rozpoczynające naukę w szkole oraz dziecko rozpoczynające roczne
przygotowanie przedszkolne. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 100zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania przysługuje na pokrycie wydatków związanych z
zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły ponad-podstawowej lub ponadgimnazjalnej i szkoły artystycznej. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 90zł miesięcznie, natomiast na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 50zł miesięcznie. Dodatki wypłacane są przez 10 miesięcy.

IV. Wysokość odsetek od zaległości podatkowych .

Wysokość odsetek za zwłokę podatkową wynosi równowartość dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2%, nie mniej jednak niż 8%. To stawka podstawowa. Ważne! Odsetki za zwłokę ustala się codziennie od każdej zaległości podatkowej. W przypadku spełnienia warunków:

* złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później nież w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji

*zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Można zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50%stawki podstawowej. Obowiązuje jednak w określonych okolicznościach. Nie można jej stosować po czasie.

 


V. Wysokość odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe od 29 maja 2020r. wynoszą 3,6% i 5,6% za opóźnienie w  stosunku rocznym  M.P. z 2020 r poz.2.


VI. Stawki za 1 km przebiegu pojazdu .
Stawka za 1 km przebiegu ustalona została w następujących wysokościach :
- dla samochodów osobowych
* o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł
* o pojemności skokowej silnika powyżej 900 m3 - 0,8358 zł
- dla motocykli - 0,2302 zł
- dla motorowerów - 0,1382 zł

VII. Diety krajowe.
- dieta - 30 zł,
- ryczałt za noclegi 45 zł,
- ryczałt na dojazdy 6 zł.

VIII. Składka na ubezpieczenia społeczne w 2020 roku.
Minimalne składki dla prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym osób prowadzących działalność:
- ubezpieczenie emerytalne 612,19 zł ( tj.19,52%),
- ubezpieczenie rentowe 250,90 zł (tj. 8%),
- ubezpieczenie chorobowe 76,84 zł (tj.2,45%),
- ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz. U nr 203, poz.1720),
- składka na Fundusz Pracy 76,84 zł (tj. 2,45%).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących nie może być niższa niż 4026,01zł.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 362,34 zł ( 9%)
- składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku – 312,02 zł (7,75%).

IX. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenie
urlopowe

W 2020 r. wysokość świadczenia urlopowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi:

- pracownicy pełnozatrudnieni / 37,5% / - 1 229,30 zł
- pracownicy młodociani:
I rok nauki / 5%/ - 163,919 zł,
II rok nauki / 6%/ - 196,69 zł,
III rok nauki / 7%/ - 229,47 zł.

Z zakładowego funduszu socjalnego korzystają pracownicy wg
obowiązującego w zakładzie regulaminu opracowanego zgodnie z
ustawą. Natomiast świadczenia urlopowe należy wypłacić pracownikom w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Od wypłaty świadczenia urlopowego nie nalicza się składek na
ubezpieczenie społeczne. Należy natomiast potrącić zaliczkę
na podatek dochodowy w wysokości 18% / druki do wypłaty
świadczenie urlopowego w biurze Cechu /.
Przypominamy o wprowadzonych zmianach w korzystaniu przez
pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

X. Fundusz Pracy
Od dnia 1 stycznia 1999 r. obowiązuje stawka w wysokości 2,45%.

XI. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Od 1 stycznia 2006r. składka wynosi 0,10% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego naliczenia.

XII. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od minimalnego
wynagrodzenia wynoszącego 2 600 zł.

1/ dla pracowników miejscowych minus składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75%  173,87zł = 121 zł do odprowadzenia.
2/ dla pracowników zamiejscowych zaliczka  minus składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75%  173,87 zł = 113 zł do odprowadzenia.

Od 1 01. 2006 r. kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych.

XIII Kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną

Od X.2019 roku kwota zmniejszająca zaliczkę wynosi
miesięcznie : 43,76 zł, rocznie 525,12 zł

XIV. Kwota dochodu, której przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r.

Kwota dochodu wolna od podatku 8000 zł Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

XV. Wypłaty z tytułu umów zlecenia
Od wypłaty z tytułu umów zlecenia do kwoty 200 zł pobierany jest
podatek zryczałtowany w wysokości 18 %, bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu. Od umów zlecenia z pracownikiem firmy pobierany jest podatek zryczałtowany w wyskokości 17%


XVI Zasiłek dla bezrobotnych.
Okres obowiązywania : od 01.09.2020r.

Prawo do zaiłku przyznane po 31.12.2009r

- w okresie pierwszych 90 dni: 1200 zł

-w kolejnych dniach 942,30 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2020r. 93.467) Zasiłek dla bezrobotnych w przypadku gdy został przyznany do dnia 31 grudnia 2009r. wynosi  690,80 zł

XVII. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w 2020r.
Wyszczególnienie Miesięcznie (w zł) 
Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości 250 m-cznie, 
Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcy 300 zł m-cznie 

XVIII. Emerytury i renty
Kwota przychodu równa:
1/ 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi:

- od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r.  - 3 517,13 zł

2/ 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi:


- od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r.  - 6 531,82 zł

XIX. Ekwiwalent za urlop w 2020.
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu
wypoczynkowego wynosi 21,08.
Współczynnik urlopowy oblicza się w celu ustalenia ekwiwalentu pieniężnego należnego pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ustala się go odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.


XX. Minimalne wynagrodzenie miesięczne 

Od 01.01.2020r minimalne wynagrodzenie wynosi 2 600,00 zł brutto. 

Od 1 stycznia 2020r. minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynosi 17, zł brutto.