Aktualności

Oferty pracy
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
BEZPŁATNE UZYSKANIE STATUSU RZEMIEŚLNIKA

BEZPŁATNE UZYSKANIE STATUSU RZEMIEŚLNIKA

Utworzono: wtorek, 12 listopad 2019

UZUPEŁNIENIE STATUSU RZEMIEŚLNIKA

Read more
TO BYŁ POCZĄTEK I ZAKOŃCZENIE.....

TO BYŁ POCZĄTEK I ZAKOŃCZENIE.....

Utworzono: wtorek, 22 październik 2019

Wydarzenie , które łączy początek i zakończenie nauki zawodu w rzemiośle tj. Pasowanie na Uczniów Rzemiosła oraz Wyzwoliny Czeladnicze miało...

Read more
WYJAZD DO TEATRU

WYJAZD DO TEATRU

Utworzono: poniedziałek, 14 październik 2019

Read more
120- LECIE ZAKŁADU FOTOGRAFICZNEGO

120- LECIE ZAKŁADU FOTOGRAFICZNEGO

Utworzono: wtorek, 08 październik 2019

  W dniu 05 października 2019r.  reprezentacja Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Waldemar Lachowicz- podstarszy , Lidia Lorencka - kierownik...

Read more
NOC ZAWODOWCÓW

NOC ZAWODOWCÓW

Utworzono: poniedziałek, 07 październik 2019

W dniu 04 października 2019 roku przedstawiciel Cechu - kierownik biura Lidia Lorencka uczestniczyła w II edycji Nocy Zawodowców. Przedsięwzięcie...

Read more
SKŁADKI IX-IX.2019 r.

SKŁADKI IX-IX.2019 r.

Utworzono: czwartek, 03 październik 2019

 składki IX-XI19.

Read more

Wskażniki, stawki

Skala podatkowa na rok 2019.

 Podstawa obliczenia podatku w złotych 

Do 85 528 Podatek wynosi  18% minus kwota zmniejszająca podatek

Ponad 85.528 Podatek wynosi  15.359 zł 04 gr. + 32 % nadwyżki ponad 85.528 zł.

 

Od 01 października 2019r. stawka podatku PIT wynosi 17% 

 II. Wynagrodzenie pracowników młodocianych w m- cach : IX, X, XI  2019 r.

I rok nauki wynagr. brutto 241,96 zł
II rok nauki wynagr. brutto 290,35 zł
III rok nauki wynagr. brutto 338,75 zł

przyuczenie wynagr.brutto: 193,57 zł

III. Wysokość zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674zł lub 764 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) .
Wysokość zasiłku rodzinnego:
- 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia
18 roku życia;
- 135zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Dodatki do zasiłku rodzinnego
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 400zł miesięcznie.
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie
samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka (jeżeli drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany) a także osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice nie żyją.
Wysokość dodatku to 170zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł jednak nie więcej niż 160zł na wszystkie dzieci.
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce, ojcu, faktycznemu lub prawnemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 80zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. Istnieje także możliwość ubiegania się o zwiększenie kwoty tego dodatku o kwotę 100zł na dziecko, na które przyznany jest ustawowy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
- z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku to 60zł na dziecko do 5 roku życia lub 80zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na dziecko
rozpoczynające naukę w szkole oraz dziecko rozpoczynające roczne
przygotowanie przedszkolne. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 100zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania przysługuje na pokrycie wydatków związanych z
zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły ponad-podstawowej lub ponadgimnazjalnej i szkoły artystycznej. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 90zł miesięcznie, natomiast na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 50zł miesięcznie. Dodatki wypłacane są przez 10 miesięcy.

IV. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego


Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł.

V. Wysokość odsetek od zaległości podatkowych .

Wysokość odsetek za zwłokę podatkową wynosi równowartość dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2%, nie mniej jednak niż 8%. To stawka podstawowa. Ważne! Odsetki za zwłokę ustala się codziennie od każdej zaległości podatkowej. W przypadku spełnienia warunków:

* złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później nież w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji

*zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Można zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50%stawki podstawowej. Obowiązuje jednak w określonych okolicznościach. Nie można jej stosować po czasie.

 


VI. Wysokość odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe od 01 stycznia 2016 r. wynoszą 5% i 7% za opóźnienie w  stosunku rocznym  M.P. z 2016 r poz.46 i 47.


VII. Stawki za 1 km przebiegu pojazdu .
Stawka za 1 km przebiegu ustalona została w następujących wysokościach :
- dla samochodów osobowych
* o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł
* o pojemności skokowej silnika powyżej 900 m3 - 0,8358 zł
- dla motocykli - 0,2302 zł
- dla motorowerów - 0,1382 zł

VIII. Diety krajowe.
- dieta - 30 zł,
- ryczałt za noclegi 45 zł,
- ryczałt na dojazdy 6 zł.

IX. Składka na ubezpieczenia społeczne w 2019 roku.
Minimalne składki dla prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym osób prowadzących działalność:
- ubezpieczenie emerytalne 558,08 zł ( tj.19,52%),
- ubezpieczenie rentowe 228,72 zł (tj. 8%),
- ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł (tj.2,45%),
- ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz. U nr 203, poz.1720),
- składka na Fundusz Pracy 70,05 zł (tj. 2,45%).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących nie może być niższa niż 3803,56 zł.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 342,32 zł ( 9%)
- składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku – 294,78 zł (7,75%).

X. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenie
urlopowe

W 2019 r. wysokość świadczenia urlopowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi:

- pracownicy pełnozatrudnieni / 37,5% / - 1 229,30 zł
- pracownicy młodociani:
I rok nauki / 5%/ - 163,919 zł,
II rok nauki / 6%/ - 196,69 zł,
III rok nauki / 7%/ - 229,47 zł.

Z zakładowego funduszu socjalnego korzystają pracownicy wg
obowiązującego w zakładzie regulaminu opracowanego zgodnie z
ustawą. Natomiast świadczenia urlopowe należy wypłacić pracownikom w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Od wypłaty świadczenia urlopowego nie nalicza się składek na
ubezpieczenie społeczne. Należy natomiast potrącić zaliczkę
na podatek dochodowy w wysokości 18% / druki do wypłaty
świadczenie urlopowego w biurze Cechu /.
Przypominamy o wprowadzonych zmianach w korzystaniu przez
pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

XI. Fundusz Pracy
Od dnia 1 stycznia 1999 r. obowiązuje stawka w wysokości 2,45%.

XII. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Od 1 stycznia 2006r. składka wynosi 0,10% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego naliczenia.

XIII. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od minimalnego
wynagrodzenia wynoszącego 2 250 zł.

1/ dla pracowników miejscowych minus składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75%  150,47 zł = 133 zł do odprowadzenia.
2/ dla pracowników zamiejscowych zaliczka  minus składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75%  150,47 zł = 128 zł do odprowadzenia.

Od 1 01. 2006 r. kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych.

XIV. Kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną

W 2019 roku kwota zmniejszająca zaliczkę wynosi
miesięcznie : 46,33 zł, rocznie 556,02 zł

XV. Kwota dochodu, której przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

Kwota dochodu wolna od podatku 8000 zł Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

XVI. Wypłaty z tytułu umów zlecenia
Od wypłaty z tytułu umów zlecenia do kwoty 200 zł pobierany jest
podatek zryczałtowany w wysokości 18 %, bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu.

XVII Zasiłek dla bezrobotnych.

- W okresie pierwszych 3 m-cy posiadania prawa do zasiłku:
80% (okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat) 678,24 zł
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 532,56 zł.
100% (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat) 847,80 zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 665,70 zł
120% (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat) 1014,36zł
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 798,84 zł.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.2008 nr 69, poz. 415)

XVIII. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w 2019r.
Wyszczególnienie Miesięcznie (w zł) Rocznie (w zł)
Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości 111,25 m-cznie, 1 335,00 rocznie
Dla zatrudnionych u wielu pracodawców jednocześnie w tej samej miejscowości 2 002,05 rocznie
Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcy 139,06 m-cznie 1 668,72 rocznie
Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u wielu pracodawców 2 502,56 rocznia

XIX. Emerytury i renty
Kwota przychodu równa:
1/ 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi:

- od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. - 3387,50 zł

2/ 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi:


- od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. - 6291,10 zł

XX. Ekwiwalent za urlop w 2019.
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu
wypoczynkowego wynosi 20,92.
Współczynnik urlopowy oblicza się w celu ustalenia ekwiwalentu pieniężnego należnego pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ustala się go odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.


XXI. Minimalne wynagrodzenie miesięczne 

Od 01.01.2019r minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 2 250,00 zł brutto. 

Od 1 stycznia 2019r. minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynosi 14,70 zł brutto.