Aktualności

Oferty pracy
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
 VI.2019 -V EDYCJA KURSU PEDAGOGICZNEGO

VI.2019 -V EDYCJA KURSU PEDAGOGICZNEGO

Utworzono: piątek, 17 maj 2019

         

Read more
PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA 30.06.2019r.

PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA 30.06.2019r.

Utworzono: środa, 15 maj 2019

    Zapraszamy serdecznie członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie na XXXVIII Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się w dniu...

Read more
KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA2019

KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA2019

Utworzono: środa, 06 marzec 2019

                               Formularz zgłoszeniowy  Klauzula informacyjna  Zgoda na przetwarzanie danych  Oświadczenie do Zgody na przetwarzanie danych

Read more
DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO

DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO

Utworzono: wtorek, 05 marzec 2019

Szczegóły w załączniku 

Read more
OPŁATEK Z SENIORAMI RZEMIOSŁA 2019

OPŁATEK Z SENIORAMI RZEMIOSŁA 2019

Utworzono: wtorek, 05 luty 2019

 

Read more
UROCZYSTOŚĆ WYZWOLIN CZELADNICZYCH I ŚLUBOWANIA KLAS I

UROCZYSTOŚĆ WYZWOLIN CZELADNICZYCH I ŚLU…

Utworzono: wtorek, 23 październik 2018

Uroczysty charakter miało wydarzenie "Wyzwolin Czeladniczych" i Pasowania na Uczniów Rzemiosła klas I Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w...

Read more

Wskażniki, stawki

Skala podatkowa na rok 2018 i 2019.

 Podstawa obliczenia podatku w złotych 

Do 85 528 Podatek wynosi  18% podstawy obliczenia minus kwota 556 zł 02 gr. 

Ponad 85.528 Podatek wynosi  15,359 zł 04 gr. + 32 % nadwyżki ponad 85.528 zł.

 

 

 II. Wynagrodzenie pracowników młodocianych w m- cach : XII 2018 , I, II  2019 r.

I rok nauki wynagr. brutto 183,21 zł
II rok nauki wynagr. brutto 229,01 zł
III rok nauki wynagr. brutto 274,81 zł

III. Wysokość zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674zł lub 764 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) .
Wysokość zasiłku rodzinnego:
- 95zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
- 124zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia
18 roku życia;
- 135zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Dodatki do zasiłku rodzinnego
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 400zł miesięcznie.
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie
samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka (jeżeli drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany) a także osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice nie żyją.
Wysokość dodatku to 170zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł jednak nie więcej niż 160zł na wszystkie dzieci.
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce, ojcu, faktycznemu lub prawnemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 80zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. Istnieje także możliwość ubiegania się o zwiększenie kwoty tego dodatku o kwotę 100zł na dziecko, na które przyznany jest ustawowy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
- z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku to 60zł na dziecko do 5 roku życia lub 80zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na dziecko
rozpoczynające naukę w szkole oraz dziecko rozpoczynające roczne
przygotowanie przedszkolne. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 100zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania przysługuje na pokrycie wydatków związanych z
zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły ponad-podstawowej lub ponadgimnazjalnej i szkoły artystycznej. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 90zł miesięcznie, natomiast na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 50zł miesięcznie. Dodatki wypłacane są przez 10 miesięcy.

IV. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego
Od dnia 01 września 2008 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł.

V. Wysokość odsetek od zaległości podatkowych w roku 2016.

Ministerstwo Finansów informuje o nowych regulacjach w zakresie obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej, w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649).  Stawki obniżone Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej (obecnie 4 %), pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Stawka obniżona o połowę (obecnie 4 %) będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., po warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

 


VI. Wysokość odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe od 01 stycznia 2016 r. wynoszą 5% i 7% za opóźnienie w  stosunku rocznym  M.P. z 2016 r poz.46 i 47.


VII. Stawki za 1 km przebiegu pojazdu od dnia 14.11. 2007 r.
Stawka za 1 km przebiegu ustalona została w następujących wysokościach :
- dla samochodów osobowych
* o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł
* o pojemności skokowej silnika powyżej 900 m3 - 0,8358 zł
- dla motocykli - 0,2302 zł
- dla motorowerów - 0,1382 zł

VIII. Diety krajowe od 1 marca 2013 r.
- dieta - 30 zł,
- ryczałt za noclegi 45 zł,
- ryczałt na dojazdy 6 zł.

IX. Składka na ubezpieczenia społeczne w 2018 roku.
Minimalne składki dla prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym osób prowadzących działalność:
- ubezpieczenie emerytalne 520,36 zł ( tj.19,52%),
- ubezpieczenie rentowe 213,26zł (tj. 8%),
- ubezpieczenie chorobowe 65,31zł (tj.2,45%),
- ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz. U nr 203, poz.1720),
- składka na Fundusz Pracy 65,31 zł (tj. 2,45%).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących nie może być niższa niż 3554,93 zł.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 319,94 zł ( 9%)
- składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku – 275,51 zł (7,75%).

X. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenie
urlopowe

W 2018 r. wysokość świadczenia urlopowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi:
podstawa : 2917,14 zł /M.P. z 2011 r. Nr 15 poz.156 /
- pracownicy pełnozatrudnieni / 37,5% / - 1185,66 zł
- pracownicy młodociani:
I rok nauki / 5%/ - 158,09 zł,
II rok nauki / 6%/ - 189,71 zł,
III rok nauki / 7%/ - 221,32 zł.

Z zakładowego funduszu socjalnego korzystają pracownicy wg
obowiązującego w zakładzie regulaminu opracowanego zgodnie z
ustawą. Natomiast świadczenia urlopowe należy wypłacić pracownikom w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Od wypłaty świadczenia urlopowego nie nalicza się składek na
ubezpieczenie społeczne. Należy natomiast potrącić zaliczkę
na podatek dochodowy w wysokości 18% / druki do wypłaty
świadczenie urlopowego w biurze Cechu /.
Przypominamy o wprowadzonych zmianach w korzystaniu przez
pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

XI. Fundusz Pracy
Od dnia 1 stycznia 1999 r. obowiązuje stawka w wysokości 2,45%.

XII. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Od 1 stycznia 2006r. składka wynosi 0,10% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego naliczenia.

XIII. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od minimalnego
wynagrodzenia wynoszącego 2100 zł.

1/ dla pracowników miejscowych(zaliczka) 259,84 zł minus (składka na ubezpieczenie zdrowotne ) 163,09 zł = 119 zł do odprowadzenia
2/ dla pracowników zamiejscowych(zaliczka ) 259,84 zł minus( składka na ubezpieczenie zdrowotne ) 163,09 zł = 114 zł do odprowadzenia.

Od 1 01. 2006 r. kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych.

XIV. Kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną

W 2017 roku kwota zmniejszająca zaliczkę wynosi
miesięcznie : 46,33 zł, rocznie 556,02 zł

XV. Kwota dochodu, której przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r.

Kwota dochodu wolna od podatku 8000 zł Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

XVI. Wypłaty z tytułu umów zlecenia
Od wypłaty z tytułu umów zlecenia do kwoty 200 zł pobierany jest
podatek zryczałtowany w wysokości 18 %, bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu.

XVII Zasiłek dla bezrobotnych.

- W okresie pierwszych 3 m-cy posiadania prawa do zasiłku:
80% (okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat) 678,24 zł
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 532,56 zł.
100% (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat) 847,80 zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 665,70 zł
120% (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat) 1014,36zł
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 798,84 zł.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.2008 nr 69, poz. 415)

XVIII. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w 2018r.
Wyszczególnienie Miesięcznie (w zł) Rocznie (w zł)
Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości 111,25 m-cznie, 1 335,00 rocznie
Dla zatrudnionych u wielu pracodawców jednocześnie w tej samej miejscowości 2 002,05 rocznie
Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcy 139,06 m-cznie 1 668,72 rocznie
Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u wielu pracodawców 2 502,56 rocznia

XIX. Emerytury i renty
Kwota przychodu równa:
1/ 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi:

- od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. - 3206,20 zł

2/ 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi:


- od 1 grudnia 2018r. do 28 lutego 2018 r - 5954,30 zł


XX. Ekwiwalent za urlop w 2018.
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu
wypoczynkowego wynosi 20,92.
Współczynnik urlopowy oblicza się w celu ustalenia ekwiwalentu pieniężnego należnego pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ustala się go odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.


XXI. Minimalne wynagrodzenie miesięczne 

Od 01.01.2019r minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 2 250,00 zł brutto. 

Od 1 stycznia 2019r. minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynosi 14,70 zł brutto.